Aineenopettajaksi?

Aineenopettajan koulutuksessa saat laaja-alaisen opettajankelpoisuuden peruskoulun ja lukion aineenopettajaksi ja muiden oppilaitosten yleissivistävien aineiden opettajaksi.

Aineenopettajan pätevyys

Saat aineenopettajan kelpoisuuden suorittamalla kandidaatin ja maisterin tutkinnot sekä seuraavat opinnot:

 • opettajan pedagogiset opinnot
 • opetettavan aineen opinnot.

Tutkinto-opiskelijana sisällytät opinnot yleensä osaksi tutkintojasi, mutta pätevyyden saavuttamisen kannalta se ei ole välttämätöntä.

Opettajan pedagogiset opinnot

Tietoa opettajan pedagogisiin opintoihin hakemisesta ja opintojen suorittamisesta löydät ohjeesta Opettajan pedagogiset opinnot.

Opetettavan aineen opinnot

Opetettavalla aineella tarkoitetaan perusopetukseen tai lukion opetukseen kuuluvaa ainetta. Tarkista koulutusohjelmasi opinto-oppaasta WebOodista, pitääkö sinun aineenopettajaopiskelijana suorittaa yhden vai kahden opetettavan aineen opinnot.

Opinto-oppaastasi näet myös, minkä verran opetettavien aineiden opintoja tutkintoosi mahtuu muiden opintojen lisäksi. Huomaa, että tutkintojen enimmäislaajuus on rajattu. Lisätietoa löydät myös ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Lukiossa aineenopetusta antavalta opettajalta vaaditaan:

 • yhdessä opetettavassa aineessa vähintään 120 op laajuiset perus-, aine- ja syventävien opinnot
 • kaikissa muissa aineissa vähintään 60 op laajuiset perus- ja aineopinnot.

Perusopetuksessa aineenopetusta antavalta opettajalta vaaditaan:

 • kussakin opetettavassa aineessa vähintään 60 op laajuiset perus- ja aineopinnot.

Jos haluat suorittaa opetettavan aineen opintoja muussa kuin omassa koulutusohjelmassasi tai opintosuunnassasi (ts. valinnaisina opintoina), sinun täytyy mahdollisesti hakea niihin opinto-oikeutta erikseen. Tarkemmat tiedot opinto-oikeuksien rajoituksista ja hakemisesta löydät teemasta Mitä voin opiskella?

Syventävien opintojen osalta listassa on mainittu aineenopettajille suunnattu opintokokonaisuus, jos sellainen on tarjolla. On kuitenkin mahdollista, että saman maisteriohjelman muutkin syventävät kokonaisuudet käyvät opetettavan aineen opinnoiksi. Aineenopettajille tarkoitetut syventävien opintojen kokonaisuudet on suunniteltu siten, että opettajan pedagogiset opinnot mahtuvat samaan tutkintoon.

Jos haluat suorittaa syventävät opetettavan aineen opinnot muulla kuin aineenopettajille suunnatulla syventävien opintojen kokonaisuudella, varmista opintojen vastaavuus opintokokonaisuuden vastuuhenkilöltä. Vastuuhenkilön näet WebOodista opintokokonaisuuden tiedoista.

Tähän alle on listattu Helsingin yliopiston koulutusohjelmien tarjoamat opetettavien aineiden opinnot kouluaineittain.

Filosofia, historia ja yhteiskuntaoppi

FILOSOFIA   

 • FILK-100 Filosofian perusopinnot ja FILK-A200 Filosofian aineopinnot aineenopettajalle
 • Filosofian maisteriohjelman aineenopettajan opintosuunnan opiskelijoille: omat syventävät opinnot
 • Syventävät opinnot muille kuin maisteriohjelman opiskelijoille (opintokokonaisuudet –välilehti puuttuu WebOodista)? Opetettavan aineen opinnot ruotsiksi? 

HISTORIA

 • Historian kandiohjelman opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot
 • Historian maisteriohjelman opiskelijoille: syventävät opinnot aineenopettajaopiskelijoille
 • Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu, ei syventäviä tarjolla): HISK-100 Historian perusopinnot, HISK-500 Historian aineopinnot toisen koulutusohjelman opiskelijalle

YHTEISKUNTAOPPI

Opetettavan aineen 60 op laajuiset opinnot:

 • Taloustieteen opintokokonaisuus 15 op (ks. tarkka sisältö WebOodin yhteiskuntaopin oppaasta)
 • Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus 15 op (ks. tarkka sisältö WebOodin yhteiskuntaopin oppaasta)
 • Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus 15 op
 • Julkisoikeuden kurssi 5 op (tai muu vastaava oikeustieteellinen kurssi)
 • Valinnaisia yhteiskuntatieteen alaan kuuluvia opintoja 10 op

Opetettavan aineen 120 op laajuiset opinnot:

 • Taloustieteen opintokokonaisuus 15 op (ks. tarkka sisältö WebOodin yhteiskuntaopin oppaasta)
 • Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus 15 op (ks. tarkka sisältö WebOodin yhteiskuntaopin oppaasta)
 • Politiikan ja organisaatioiden opintokokonaisuus 15 op
 • Julkisoikeuden kurssi 5 op (tai muu vastaava oikeustieteellinen kurssi)
 • Valinnaisia yhteiskuntatieteen alaan kuuluvia opintoja 10 op

Jos olet suorittanut/suoritat VTK-tutkinnon politiikan ja viestinnän, sosiaalitieteiden tai taloustieteen kandiohjelmassa, korvaa sen perusopintokokonaisuus ohjelman vastuulla olevan opintokokonaisuuden. Lisäksi 120 op laajuisiin opetettavan aineen opintoihin yhteiskuntaopissa vaaditaan syventävät opinnot jossakin seuraavista:

 • Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma

  • politiikka ja organisaatiot -opintosuunnan syventävät opinnot
 • Sosiaalitieteiden maisteriohjelma
  •  sosiologian opintosuunnan syventävät opinnot
  • yhteiskuntapolitiikan opintosuunnan syventävät opinnot
 • Taloustieteen maisteriohjelma
  • taloustieteen yleisen opintosuunnan syventävät opinnot
  • taloustieteellisen tutkimuksen opintosuunnan syventävät opinnot

Katsomusaineet

Elämänkatsomustieto

 • FET-100 Elämänkatsomustiedon perusopinnot ja FET-200 Elämänkatsomustiedon aineopinnot (ei syventäviä tarjolla)

Uskonto, evankelis-luterilainen

 • Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman evankelisluterilaisen uskonnon opettajan opintosuunnan opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot
 • Kulttuuriperinnön maisteriohjelman uskontotieteen opintosuunnan opiskelijoille: omat syventävät opinnot
 • Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoille: opetus- ja kasvatustehtävien opintosuunnan syventävät opinnot
 • Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (ei syventäviä tarjolla):
  TUK-100 Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopinnot (25 op) ja TUK-501 Teologian ja uskonnontutkimuksen aineopinnot muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (35 op)

Uskonto, Islam

 • Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman islamin aineenopettajakoulutuksen opintosuunnan opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot
 • Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelman islamin aineenopettajakoulutuksen opintosuunnan opiskelijoille: omat syventävät opinnot
 • Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (ei syventäviä tarjolla): KUKA-AF100 Islamin opettajan perusopinnot ja KUKA-AF560 Islamin opettajan valinnaiset aineopinnot (puuttuvat Opiskelijan ohjeista)

Uskonto, katolilainen

 • (ei syventäviä tarjolla): TUK-551 Katolisen uskonnon aineenopettajan perusopinnot (25 op) ja TUK-552 Katolisen uskonnon aineenopettajan aineopinnot (35 op)

Matematiikka, fysiikka ja kemia

Matematiikka

 • Matematiikan, fysiikan ja kemian kandiohjelman matematiikan opintosuunnan opiskelijat: omat perus- ja aineopinnot
 • Matematiikan, fysiikan ja kemian maisteriohjelman matematiikan opintosuunnan opiskelijat: matematiikan aineenopettajan syventävät opinnot
 • Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (ei syventäviä tarjolla):
  • MAT110 Matematiikan perusopinnot (25 op)
  • MFK-M210 Matematiikan aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine) (35 op)
 • Matematiikan opinnot luokanopettajaopiskelijoille (opintokokonaisuudet tarjolla vain luokanopettajaopiskelijoille)
  • MFK-M100 Matematiikan perusopinnot luokanopettajille (25 op)
  • MFK-M220 Matematiikan aineopinnot (35 op)

Fysiikka

 • Matematiikan, fysiikan ja kemian kandiohjelman fysiikan opintosuunnan opiskelijat: omat perus- ja aineopinnot
 • Matematiikan, fysiikan ja kemian maisteriohjelman fysiikan opintosuunnan opiskelijat: fysiikan aineenopettajan syventävät opinnot
 • Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (ei syventäviä tarjolla):
  • FYS1100 Fysiikan perusopinnot (25 op)
  • MFK-F210 Fysiikan aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine) (35 op)

Kemia

 • Matematiikan, fysiikan ja kemian kandiohjelman kemian opintosuunnan opiskelijat: omat perus- ja aineopinnot
 • Matematiikan, fysiikan ja kemian maisteriohjelman kemian opintosuunnan opiskelijat: kemian aineenopettajan syventävät opinnot
 • Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (ei syventäviä tarjolla):
  • KEK100 Kemian perusopinnot (25 op)
  • MFK-K210 Kemian aineopinnot opettajille (toinen opetettava aine) (35 op)

Modersmålet och litteraturen

Modersmålet och litteraturen pätevyyttä varten sinun on suoritettava sekä pohjoismaisten kielten että kirjallisuuden opintoja (peruskouluun molemmista perus- ja aineopinnot, lukioon ensimmäisenä opetettavan aineena lisäksi syventävät jommastakummasta). Puheviestinnän opinnot (10 op) sisältyvät em. opintoihin.

 • Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman ruotsi äidinkielenä -opintosuunnan opiskelijoille:

  • omat perus- ja aineopinnot ja
  • KOK-L100 Nordisk litteratur, grundstudier ja KOK-L500 Nordisk litteratur, valfria ämnesstudier
 • Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman pohjoismaisen kirjallisuuden opintosuunnan opiskelijoille:
  • omat perus- ja aineopinnot ja
  • KOK-N100 Nordiska språk, grundstudier, svenska som modersmål ja KOK-N500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier, svenska som modersmål
 • Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelman pohjoismaisten kielten opintosuunnan opiskelijoille:
  • NOR-SM300 Pohjoismaiset kielet, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan syventävät opinnot
  • Jos kirjallisuuden opinnot ovat tekemättä, lisäksi KOK-L100 Nordisk litteratur, grundstudier ja KOK-L500 Nordisk litteratur, valfria ämnesstudier
 • Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelman pohjoismaisen kirjallisuuden opintosuunnan opiskelijoille:
  • NOR-LM300 Pohjoismainen kirjallisuus, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan syventävät opinnot
  • Jos kielen opinnot ovat tekemättä, lisäksi KOK-N100 Nordiska språk, grundstudier, svenska som modersmål ja KOK-N500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier, svenska som modersmål
 • Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille:
  • KOK-L100 Nordisk litteratur, grundstudier ja KOK-L500 Nordisk litteratur, valfria ämnesstudier JA KOK-N100 Nordiska språk, grundstudier, svenska som modersmål ja KOK-N500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier, svenska som modersmål (opinto-oikeus rajattu;
  • NOR-301 Pohjoismaiset kielet ja pohjoismainen kirjallisuus, valinnaiset syventävät opinnot (opinto-oikeus rajoitettu)

 

  Ruotsi toisena kotimaisena kielenä

  • Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, pohjoismaisten kielten opintosuunta: omat perus- ja aineopinnot (ruotsi toisena kotimaisena kielenä -tutkintorakenne)
  • Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma, pohjoismaisten kielten opintosuunta: omat syventävät opinnot (ruotsin opettajaksi opiskelevien tutkintorakenne)
  • Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu): KOK-P100 Nordiska språk, grundstudier (svenska som andra inhemska språk) ja KOK-P500 Nordiska språk, valfria ämnesstudier (svenska som andra inhemska språk), NOR-301 Pohjoismaiset kielet ja pohjoismainen kirjallisuus, valinnaiset syventävät opinnot

  Vieraat kielet

  Englanti

  • Kielten kandiohjelman englannin opintosuunnan opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot
  • Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelman opiskelijoille: omat syventävät opinnot
  • Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu, ei syventäviä opintoja tarjolla): KIK-EN100 Englannin perusopinnot ja KIK-EN500 englannin valinnaiset aineopinnot

  Espanja

  • Kielten kandiohjelman espanjan opintosuunnan opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot
  • Kielten maisteriohjelman iberoromaanisen filologian opintosuunnan opiskelijoille: espanjalaisen filologian syventävät opinnot aineenopettajille
  • Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu): KIK-ES100 Espanjan perusopinnot ja KIK-ES500 Espanjan valinnaiset aineopinnot, KIM-ES500 Espanjalainen filologia, syventävät opinnot muille opintosuunnille

  Italia

  • Kielten kandiohjelman italian opintosuunnan opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot
  • Kielten maisteriohjelman italialaisen filologian opintosuunnan opiskelijoille: aineenopettajan syventävät opinnot
  • Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu): KIK-IT100 Italian perusopinnot ja KIK-IT500 Italian valinnaiset aineopinnot, KIM-IT500 Italialainen filologia, syventävät opinnot muille opintosuunnille

  Japani

  • Kielten kandiohjelman japanin opintosuunnan opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot
  • Kielten maisteriohjelma, Aasian kielten opintosuunta: japanin syventävät opinnot aineenopettajill
  • Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille: KIK-JA100 Japanin perusopinnot ja KIK-JA500 Japanin valinnaiset aineopinnot, KIM-JA500 Japani, syventävät opinnot muille opintosuunnille

  Kiina

  • Kielten kandiohjelman kiinan opintosuunnan opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot
  • Kielten maisteriohjelman Aasian kielten opintosuunnan opiskelijoille: kiinan syventävät opinnot aineenopettajille
  • Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille: KIK-ZH100 Kiinan perusopinnot ja KIK-ZH500 Kiinan valinnaiset aineopinnot, KIM-ZH500 Kiina, syventävät opinnot muille opintosuunnille

  Latina

  • Kielten kandiohjelman latinan opintosuunnan opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot
  • Kielten maisteriohjelman antiikin kielten ja kirjallisuuksien opintosuunnan opiskelijoille: Latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden syventävät opinnot aineenopettajille
  • Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille: KIK-LA100 Latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden perusopinnot ja KIK-LA500 Latinan kielen ja Rooman kirjallisuuden valinnaiset aineopinnot, KIM-LA500 Latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, syventävät opinnot muille opintosuunnille

  Portugali

  • Kielten kandiohjelman portugalin opintosuunnan opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot
  • Kielten maisteriohjelman iberoromaanisen filologian opintosuunnan opiskelijoille: portugalilaisen filologian syventävät opinnot aineenopettajille
  • Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu): KIK-PT100 Portugalin perusopinnot ja KIK-PT500 Portugalin valinnaiset aineopinnot, KIM-PT500 Portugalilainen filologia, syventävät opinnot muille opintosuunnille (puuttuu Opiskelijan ohjeista)

  Ranska

  • Kielten kandiohjelman ranskan opintosuunnan opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot
  • Kielten maisteriohjelman ranskan kielen ja ranskankielisen kulttuurin opintosuunnan opiskelijoille: aineenopettajiksi opiskelevien syventävät opinnot
  • Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu): KIK-FR100 Ranskan perusopinnot ja KIK-FR500 Ranskan valinnaiset aineopinnot, KIM-FR500 Ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri, syventävät opinnot muille opintosuunnille

  Saksa

  • Kielten kandiohjelman saksan opintosuunnan opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot
  • Kielten maisteriohjelman saksan kielen ja saksankielisten maiden kulttuurin opintosuunnan opiskelijoille: aineenopettajiksi opiskelevien syventävät opinnot
  • Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu): KIK-DE100 Saksan perusopinnot ja KIK-DE500 Saksan valinnaiset aineopinnot, KIM-DE500 Saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri, syventävät opinnot muille opintosuunnille

  Venäjä

  • Kielten kandiohjelman venäjän opintosuuntien opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot
  • Kielten maisteriohjelman venäjän kielen ja kirjallisuuden opintosuuntien opiskelijoille: aineenopettajiksi opiskelevien syventävät opinnot
  • Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (opinto-oikeus rajoitettu):
   • KIM-RU500 Venäjän kieli ja kirjallisuus, syventävät opinnot muille opintosuunnille  
   • KIK-RV100 Venäjän kielen ja kirjallisuuden perusopinnot, venäjä vieraana kielenä ja KIK-RV500 Venäjän kielen ja kirjallisuuden valinnaiset aineopinnot, venäjä vieraana kielenä TAI KIK-RU100 Venäjän kielen ja kirjallisuuden perusopinnot, venäjä äidinkielenä ja KIK-RU500 Venäjän kielen ja kirjallisuuden valinnaiset aineopinnot, venäjä äidinkielenä

  Viro

  • Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman viron opintosuunnan opiskelijoille: omat perus- ja aineopinnot
  • Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma, viron opintosuunta: syventävät opinnot aineenopettajaksi opiskeleville
  • Muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille (valitse kokonaisuuksissa viron kurssit): KOK-G100 Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, perusopinnot ja KOK-G500 Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit, valinnaiset aineopinnot, SUKU-VO300 syventävät opinnot, aineenopettajaksi opiskelevat

  Äidinkieli ja kirjallisuus

  Äidinkielen ja kirjallisuuden/suomi toisena ja vieraana kielenä pätevyyttä varten suoritetaan suomen kielen sekä kirjallisuuden opintoja (peruskouluun molemmista perus- ja aineopinnot, lukioon ensimmäisenä opetettavana aineena lisäksi syventävät jommastakummasta) sekä puheviestinnän opinnot 10 op.

  • Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman suomen kielen ja Suomen kielen ja kulttuurin opintosuuntien opiskelijoille:

   • omat perus- ja aineopinnot ja
   • kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen (taiteiden tutkimuksen kandiohjelmassa) perusopinnot ja valinnaiset aineopinnot (KOK-K100 ja KOK-K500 tai TTK-YL100 ja TTK-YL500) ja
   • Puheviestinnän opinnot (KOK-451 Puheviestintä I ja KOK-452 Puheviestintä II)
  • Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman kotimaisen kirjallisuuden opintosuunnan ja Taiteiden tutkimuksen kandiohjelman yleisen kirjallisuustieteen opintosuunnan opiskelijoille:
   • omat perus- ja aineopinnot ja
   • Suomen kielen tai Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot ja valinnaiset aineopinnot (KOK-S100 ja KOK-S500 tai KOK-F100 ja KOK-F500, Suomen kielen ja kulttuurin opinto-oikeus rajattu) ja
   • Puheviestinnän opinnot (KOK-451 Puheviestintä I ja KOK 452 Puheviestintä II)
  • Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelman suomen kielen ja Suomen kielen ja kulttuurin opintosuuntien opiskelijoille: oman opintosuunnan syventävät opinnot aineenopettajille (myös kotimaisen kirjallisuuden tai yleisen kirjallisuustieteen perus- ja aineopinnot ja puheviestinnän opinnot jos tekemättä, kts. kohta ”Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille”)
  • Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoille: syventävät opinnot aineenopettajille (myös suomen kielen tai Suomen kielen ja kulttuurin perus- ja aineopinnot ja puheviestinnän opinnot jos puuttuvat, kts. kohta ”Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille”)
  • Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelman yleisen kirjallisuustieteen opintosuunnan opiskelijoille: omat syventävät opinnot (myös suomen kielen tai Suomen kielen ja kulttuurin perus- ja aineopinnot ja puheviestinnän opinnot jos tekemättä, kts. kohta ”Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille”)
  • Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille (Huomaa, että opinnot eivät välttämättä mahdu tutkintoon):
   • Suomen kieli (KOK-S100 perusopinnot ja KOK-S500 valinnaiset aineopinnot) TAI suomen kieli ja kulttuuri (KOK-F100 perusopinnot JA KOK-F500 valinnaiset aineopinnot) JA
   • Kotimainen kirjallisuus (KOK-K100 perusopinnot ja KOK-K500 valinnaiset aineopinnot) TAI yleinen kirjallisuustiede (TTK-YL100 perusopinnot ja TTK-YL500 aineopinnot) JA
   • KOK-451 Puheviestintä I ja KOK 452 Puheviestintä II
   • Lisäksi tarjolla:
    SUKU-F500 Suomen kieli ja kulttuuri, valinnaiset syventävät opinnot TAI SUKU-S500 Suomen kieli, valinnaiset syventävät opinnot TAI KIR-301 Kirjallisuudentutkimus, valinnaiset syventävät opinnot