Erityisjärjestelyillä lisätukea opiskeluun

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Vaikka sinulla olisi jokin fyysinen tai psyykkinen sairaus, vaikeus tai vamma, ei sen tarvitse estää sinua saavuttamasta opiskeluun liittyviä tavoitteitasi ja unelmiasi.

Tästä ohjeesta saat tietoa erityisjärjestelyistä, jotka on tarkoitettu opiskelujesi tueksi. Erityisjärjestelyille on oltava riittävät ja todennetut perusteet ja todellinen tarve. Jos olet epävarma siitä, voisiko sinulla olla oikeus erityisjärjestelyihin, ota yhteyttä esteettömyysyhdyshenkilöön sähköpostiosoitteella specialneeds@helsinki.fi.

Mitä erityisjärjestelyt voivat olla?

Erityisjärjestelyt ovat yksilöllistä oppimisen tukea, jota saatat tarvita esimerkiksi liikunta- tai aistivamman, jonkin pitkäaikaissairaudesta aiheutuvan haitan, lukemiseen tai kirjoittamiseen liittyvän tai kognitiivisen vaikeuden takia.

Erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä, jotka voivat koskea opetus-, ohjaus- tai kuulustelutilanteita. Järjestelyjen sisältö ja toteutus määräytyvät yksilöllisten tarpeidesi ja tilanteesi mukaan. Erityisjärjestelyjä voivat olla esimerkiksi:

 • mahdollisuus lisäaikaan tentissä
 • erillinen tenttitila
 • apuvälineiden käyttö (tietokone, pistenäyttö, induktiosilmukka)
 • henkilökohtainen avustaja tai tulkki.

Erityisjärjestelyt eivät ole syy tinkiä osaamistavoitteista, vaan niiden tarkoitus on tukea sinua näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkiksi kuulustelujen tai muun osaamisen arviointi tapahtuu jokaisen opiskelijan kohdalla samoin kriteerein, eivätkä mahdolliset erityisjärjestelyt vaikuta arviointiin.

Tutkintoon pakollisina kuuluvista osista sinua ei voida vapauttaa kuin äärimmäisen painavista syistä (esimerkkinä kuuron osallistuminen kielten kuullun ymmärtämisen kokeeseen). Ensisijainen keino on sopia vaihtoehtoisesta suoritustavasta opetuksesta vastaavan tahon kanssa.

Minkälaisen todistuksen tarvitsen erityisjärjestelyitä varten?

Jotta voisit saada oikeuden erityisjärjestelyihin, tarvitset lääkärin tai vastaavan asiantuntijan, esimerkiksi psykologin, puheterapeutin tai fysioterapeutin todistuksen, josta ilmenee peruste erityisjärjestelyille. Lukivaikeudesta todistuksen on voinut kirjoittaa myös erityisopettaja. Lisätietoa lukivaikeudesta ja sen toteamisesta löydät täältä.

Todistuksen laatijan on yksilöitävä opiskelija (nimi ja henkilötunnus) sekä kuvattava lyhyesti peruste erityisjärjestelyille. Todistuksesta on hyvä käydä myös ilmi, millaisista konkreettisista järjestelyistä opiskelija hyötyisi.

Miten toimin opetus- tai tenttitilanteessa?

 • Neuvottele etukäteen tarvittavista opetus- tai tenttitilannetta koskevista erityisjärjestelyistä yksittäisten opintojaksojen opettajien tai tarvittaessa esteettömyysyhdyshenkilöiden kanssa. Ole ajoissa liikkeellä, sillä erityisjärjestelyt aiheuttavat myös opettajille lisätyötä.
 • Esitä todistus vammasta tai sairaudesta ja erityisjärjestelyiden tarpeesta.
 • Jos kyse on yksittäisen opettajan järjestämästä suorituksesta, voit olla yhteydessä suoraan opettajaan. Jos kyseessä on yleinen tenttitilaisuus, jossa järjestetään useita eri kuulusteluja, ole yhteydessä esteettömyysyhdyshenkilöön sähköpostiosoitteella specialneeds@helsinki.fi.
 • Jos vammasi vaikuttaa opetustilaan pääsemiseen tai tarvitset kurssimateriaalit ääni- tai pistetekstinä, ota yhteyttä opiskelijaneuvontaan jo alkukeväästä seuraavaa lukuvuotta varten. Tämä siksi, että opetustilat on varattava hyvissä ajoin ja ehdit saada opetusmateriaalit sopivassa muodossa.

Tietoa saavutettavassa muodossa olevien kurssi- ja tenttikirjojen lainaamisesta löydät täältä.

Miten toimin yleisessä tentissä?

 •  Yleisissä tenttitilaisuuksissa (tiedekuntatentit, rästitentit) tarve lisäaikaan, erilliseen tenttitilaan tai apuvälineiden käyttöön tentissä ilmoitetaan sähköpostitse esteettömyysyhdyshenkilöille osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi. Tee ilmoitus hyvissä ajoin, viimeistään 10 päivää ennen tenttiä, jotta esteettömyysyhdyshenkilö ehtii hoitaa sinulle tarvitsemasi erityisjärjestelyt. Lisäksi sinun tulee ilmoittautua tenttiin WebOodissa.
 • Hakiessasi ensimmäistä kertaa erityisjärjestelyjä yleiseen tenttiin, sinun on esitettävä todistus (katso ohjeet edeltä) erityisjärjestelyjen tarpeesta.

Enintään kolme tuntia kestäviin tentteihin lisäaikaa suositellaan järjestettäväksi 30 minuuttia ja yli kolmen tunnin tentteihin yksi tunti. Suosituksesta voidaan poiketa perustellusta syystä. Lisäaika ei sulje pois muita tentissä mahdollisesti tarvitsemiasi erityisjärjestelyitä kuten apuvälineiden käyttöä.

Miten toimin, kun vamma tai vaikeus vaikuttaa laajasti opiskeluuni?

Mikäli erityisjärjestelyiden tarve koskee tutkintoasi niin laajasti, että sen tavoitteiden toteutumista täytyy miettiä tarkasti, ole yhteydessä esteettömyysyhdyshenkilöön ja koulutussuunnittelijaan.

Jos esimerkiksi useimmissa tenteissä suoritusmuoto vaihtuu kirjallisesta suulliseksi tai päinvastoin, saattaa olla tarpeen keskustella yhteisesti sekä koulutusohjelman opetuksesta vastaavan henkilön, pedagogisen yliopistolehtorin että erityisjärjestelyjen asiantuntijaryhmän edustajan kanssa. Tavoitteena on, että saat tarvitsemasi erityisjärjestelyt, mutta kuitenkin niin, että myös tutkinnossa vaaditut tavoitteet toteutuvat. Koko tutkintoa ei esimerkiksi voi suorittaa etäopintoina, sillä tällöin et pääse harjoittelemaan siihen sisältyviä työelämä- ja vuorovaikutustaitoja.

Vastaavasti kirjoitusvaikeuden vuoksi ei ole suositeltavaa, että suoritat suurimman osan opinnoistasi suullisesti, koska tällöin et pysty kehittymään kirjoittajana.

Erityisjärjestelyjen asiantuntijaryhmä

Yliopistolla toimii asiantuntijaryhmä, jolta voit hakea suositusta erityisjärjestelyihin. Ryhmän suositusta voit hakea

 • jos terveydenhuollosta saamasi todistukset sisältävät tietoa, jota et halua tuoda opettajan tai esteettömyysyhdyshenkilön tietoon
 • jos terveydenhuollosta saamissasi todistuksissa ei ole eritelty riittävästi mahdollisia erityisjärjestelyjä
 • jos opettaja tai esteettömyysyhdyshenkilö ei pysty ratkaisemaan erityisjärjestelyjen tarvettasi tai
 • jos erityisjärjestelyjen saamisessa on ollut ongelmia.

Kun haet asiantuntijaryhmän suositusta, täytä ohjeiden mukainen vapaamuotoinen hakemus ja lähetä se ohjeissa mainittuun osoitteeseen.

Esteetön asiointi yliopiston kirjastossa

Mikäli tarvitset erityisjärjestelyjä asioidessasi kirjastossa, voit lukea lisää aiheesta täältä.