Harjoittelun palkkaus ja rahoitus

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu sekä vanhoissa koulutuksissa että uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. 

Tästä ohjeesta löydät tietoa harjoittelijan palkkauksesta ja harjoittelun erilaisista rahoitusmahdollisuuksista.

Harjoittelijan palkka

Harjoitteluajan palkkauksesta neuvottelet työnantajan kanssa. Harjoittelijan palkkataso on yleensä matalampi kuin normaalissa työsuhteessa, koska työnantajan odotetaan käyttävän aikaa harjoittelijan ohjaukseen.

Helsingin yliopiston suositus harjoittelijan vähimmäispalkaksi on Kelan vuotuisen työssäoloehdon vähimmäispalkan mukainen palkka (1 211 €/kk vuonna 2019). Harjoittelijalle voidaan maksaa myös tätä vähimmäissuositusta korkeampaa palkkaa. Palkattoman harjoittelun tekemistä ei suositella.

Työnantajan kokonaan rahoittama harjoittelu

Suositeltava tapa on suorittaa opintoihin kuuluva työharjoittelu työpaikassa, joka maksaa harjoittelijan palkan kokonaisuudessaan. Tällöin harjoitteluun ei tarvitse hakea tukea yliopistolta eikä harjoittelusta tarvitse tehdä yliopiston ja työnantajan välistä harjoittelusopimusta.

Jos työnantaja ei pysty maksamaan harjoittelijan palkkaa kokonaan, vaan vaatii ulkopuolista tukea palkkakulujen kattamiseksi, voi harjoittelulle hakea rahallista tukea yliopistolta. Lue lisää yliopiston yleisestä harjoittelutuesta alta ja ulkomailla suoritettavan harjoittelun tukimuodoista.

Yliopiston harjoittelutuki

Yliopiston harjoittelutuki on yksi tapa saada tukea tutkintoon kuuluvan harjoittelun suorittamiseen. Selvitä ensin, rahoittaako työnantajasi harjoittelijan palkkauksesta aiheutuvat kustannukset kokonaan vai osittain. Mikäli työnantajasi vaatii yliopistolta tukea harjoittelijan palkkakustannusten kattamiseen, voit hakea yliopiston harjoittelutukea.

Keskitetty harjoittelutukijärjestelmä ei koske ammatillisten alojen kliinisiä harjoitteluja eli lääketieteellistä tiedekuntaa, kasvatustieteellisen tiedekunnan opetusharjoittelua, opettajan pedagogisiin opintoihin liittyvää opetusharjoittelua, teologisen tiedekunnan kirkollista harjoittelua eikä farmasian tiedekunnan apteekkiharjoitteluja. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan osalta harjoittelutukijärjestelmä ei koske pakollista tutkintoon kuuluvaa harjoittelua tai kliinistä työskentelyä.

Helsingin yliopiston myöntämän harjoittelutuen voi kukin opiskelija saada enintään kerran opintojensa aikana. Tuki on tarkoitettu auttamaan harjoittelupaikan löytämisessä opiskelijoita, joilta työharjoittelu vielä puuttuu. Voit siis hakea yliopiston harjoittelutukea, jos sinulla on tutkintoosi kuuluva harjoittelun opintojakso vielä suorittamatta etkä ole aikaisemmin hyödyntänyt Helsingin yliopiston harjoittelutukea. Harjoittelutuki on tarkoitettu käytettäväksi oman koulutusohjelmaan/pääaineeseen kuuluvaan harjoitteluun.

Harjoittelutukisumma on 1800 euroa/opiskelija harjoittelua kohden. Tukea ei makseta suoraan opiskelijalle, vaan tuella katetaan osa kuluista, joita työnantajalle aiheutuu harjoittelijan palkkaamisesta. Yliopiston tukemassa harjoittelussa työnantajan on maksettava opiskelijalle vähintään Kelan määrittämän minimipalkan mukaista kuukausipalkkaa jokaiselta harjoittelukuukaudelta (1 211 €/kk vuonna 2019). Harjoittelun päätyttyä työnantaja laskuttaa harjoittelutuen yliopistolta harjoittelusta laaditun sopimuksen mukaisesti.

Huomioithan, että yliopiston harjoittelutuella ei voi rahoittaa Helsingin yliopiston sisällä suoritettavaa harjoittelujaksoa. 

Katso alta harjoittelutuen hakuohjeet vuodelle 2019.

Harjoittelutuen hakuohjeet vuodelle 2019

Yliopiston harjoittelutukea voi hakea tutkintoon joko valinnaisena tai pakollisena kuuluvaan harjoitteluun. Katso lista harjoittelun opintojaksoista, joihin voi hakea yliopiston harjoittelutukea. Listaa päivitetään säännöllisesti, mutta jos havaitset siinä puutteita tai olet epävarma opintojakson kuulumisesta tuetun harjoittelun piiriin, otathan yhteyttä urapalveluihin traineeships@helsinki.fi.

Teologisen tiedekunnan opiskelijat hakevat harjoittelutukea omasta tiedekunnastaan erillisen ohjeen mukaisesti. HUOM! Kaikki humanistisen ja teologisen tiedekunnan yhteisen Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelman (ICE) opiskelijat hakevat harjoittelutukea alla olevien, yleisten harjoitteluohjeiden mukaan.

Hakuaika

Harjoittelutukea vuodelle 2019 haetaan jatkuvalla haulla, jolloin erillistä hakuaikaa ei ole. Tukea vuonna 2019 alkavaan harjoitteluun voi hakea 1.11.2018 alkaen. Tukea haetaan siinä vaiheessa, kun harjoittelupaikka on varmistunut ja mikäli työnantaja edellyttää yliopiston tukea harjoittelijan palkkakulujen rahoittamiseksi. Harjoittelutukea haetaan e-lomakkeella. Tukea on haettava ennen harjoittelun alkamista eikä sitä myönnetä jo alkaneeseen harjoitteluun.

Jos työnantaja vaatii tiedon harjoittelutuesta jo hakuvaiheessa, katso toimintaohjeet usein kysytyistä kysymyksistä Harjoittelu-sivun lopussa.

Hakukelpoisuus

Harjoittelutukea voivat pääsääntöisesti hakea kaikki maisterivaiheen opiskelijat sekä ne kandivaiheen opiskelijat, joilla on 60 op suoritettuna harjoittelutukea haettaessa. Tästä kriteeristä voidaan poiketa, jos opiskelijan hakuhetkellä suorittamaan koulutusohjelmaan ei kuulu tuetun harjoittelun opintojaksoa. Harjoittelutukea voi saada vain omaan koulutusohjelmaan/pääaineeseen kuuluvaan harjoitteluun, EI sivuaineeseen mahdollisesti kuuluvaan harjoitteluun.

Opiskelijan tulee olla läsnäoleva opiskelija koko harjoittelun ajan. Tuetun harjoittelun aikana ei voi valmistua maisteriksi.

Huom! Poikkeukset, joissa tuettu harjoittelu on sijoitettu pelkästään maisterivaiheeseen: 

 • valtiotieteellinen tiedekunta 
 • kasvatustieteen maisterin koulutusohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede, allmän- och vuxenpedagogik, erityispedagogiikka ja varhaiskasvatus
 • geologian ja geofysiikan maisteriohjelma (ja vanhassa tutkintorakenteessa geologia)
 • maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan maataloustieteet ja elintarviketieteet

Valtiotieteellisen tiedekunnan, yleisen ja aikuiskasvatustieteen, allmän- och vuxenpedagogikin, erityispedagogiikan, geotieteiden/geologian sekä maataloustieteiden ja elintarviketieteiden opiskelijat voivat hakea harjoittelutukea vain maisterivaiheessa.

Huom! Poikkeustapaukset, joissa tuettu harjoittelu on sijoitettu pelkästään kandivaiheeseen:

 • Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma. 

Huomioithan, että jos käytät yliopiston harjoittelutuen kandivaiheessa, et voi saada harjoittelutukea enää toista kertaa maisterivaiheen harjoitteluun.

Opiskelijan hakukelpoisuuskriteerit

Hakukelpoisia ovat Helsingin yliopiston läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat, jotka täyttävät kaikki alla luetellut kriteerit:

 • Jos olet kandivaiheen opiskelija, olet hakuhetkellä suorittanut 60 opintopistettä Helsingin yliopistossa ja täytät loput seuraavista kriteereistä. Jos opiskelet hakuhetkellä maisteriohjelmassa, olet hakukelpoinen sillä ehdolla, että täytät loput seuraavista kriteereistä.
 • Koulutusohjelmaan/tutkintoon, jota hakuhetkellä suoritat, kuuluu tuetun harjoittelun opintojakso. Tarkista opintojaksot, joihin voi hakea harjoittelutukea. Huom! Jotta voit hakea harjoittelutukea maisterivaiheeseen sijoitettuun harjoitteluun, pitää sinun olla tukea hakiessasi maisterivaiheen opiskelija. Tämä tarkoittaa sitä, että hakiessasi tukea maisterivaiheen harjoitteluun, sinulla täytyy olla alempi korkeakoulututkinto suoritettuna (tai tutkintotodistuspyyntö jätettynä).
 • Et ole vielä suorittanut koulutusohjelmaasi/tutkintoosi kuuluvaa harjoittelun opintojaksoa tai vastaavaa vanhan tutkintorakenteen mukaista opintojaksoa. Tarkista uuden ja vanhan tutkintorakenteen vastaavuudet tarvittaessa vastaavuustaulukoista.
 • Et ole aiemmin käyttänyt Helsingin yliopiston harjoittelutukea. Huom! Tämä koskee myös Helsingin yliopistossa aiemmin suoritettuja tutkintoja.

 

Harjoittelupaikan ja -jakson kriteerit

 • Harjoittelupaikka voi olla yrityksessä, valtiolla, kunnassa, järjestössä, yhdistyksessä, säätiössä tai osuuskunnassa joko Suomessa tai ulkomailla. Yliopiston tukeman harjoittelun työnantaja ei voi olla yksityishenkilö.
 • Yliopiston harjoittelutukea ei voi käyttää harjoitteluun, jossa työnantajana on Helsingin yliopisto.
 • Harjoittelija on työ- tai virkasuhteessa harjoittelupaikkaan ja harjoittelijalle maksetaan vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävän vähimmäispalkan suuruista palkkaa (1 211 €/kk vuonna 2019).
 • Tuetun harjoittelun vähimmäispituus on aina vähintään kaksi kuukautta* kokoaikaista työskentelyä. Poikkeuksena ne koulutusohjelmat, joissa harjoittelun vähimmäispituudeksi on asetettu kolme kuukautta. Tarkista itse koulutusohjelmasi harjoitteluohjeista, vaaditaanko koulutusohjelmassasi kolmen kuukauden pituinen harjoittelujakso.
 • Harjoittelun maksimikesto on 6 kuukautta kokoaikatyötä, ja osa-aikaisessa harjoittelussa 6 kuukautta vastaava työmäärä. Osa-aikaisessa harjoittelussa pääasiallisesti suositellaan vähintään 50 % työaikaa, mutta työn luonteen vaatiessa voidaan harjoittelu tehdä myös pienemmällä työaikaprosentilla.
 • Harjoittelijan työtehtävät ovat luonteeltaan asiantuntijatehtäviä, joissa harjoittelija voi mahdollisimman paljon soveltaa saamaansa koulutusta.
 • Harjoittelun on kehitettävä opiskelijan asiantuntijuutta ja annettava mahdollisuus uusien asioiden oppimiselle.
 • Harjoittelijalla pitää olla nimetty ohjaaja harjoittelupaikassa.

Huomioithan, että harjoittelutukea voidaan myöntää vain harjoitteluun, jonka toteutumisen edellytyksenä on tuki yliopistolta.

Harjoittelutukea ei voida myöntää takautuvasti, vaan harjoittelutuki pitää hakea ennen harjoittelujakson alkamista. Tukea ei myönnetä harjoitteluun tai työsuhteeseen, joka on alkanut ennen harjoittelutuen hakemista.

* Yhdellä kuukaudella tarkoitetaan joko kalenterikuukautta tai 30 päivää (esim. 15.1.-14.2.).

Valintamenettely

Päätös harjoittelutuen myöntämisestä tehdään, kun hakukelpoisuuskriteerit täyttävä opiskelija on löytänyt harjoittelupaikan, joka edellyttää yliopiston tukea harjoittelijan palkkakulujen rahoittamiseksi. Tuki myönnetään, mikäli myös harjoittelupaikka täyttää yllä mainitut vaatimukset.

Toimintaohjeet harjoittelutuen hakemiseen

Toimi näin, kun haluat hakea yliopiston harjoittelutukea vuonna 2019 alkavaan harjoitteluun:

 1. Tarkista yllä olevista ohjeista, että täytät harjoittelutuen hakukelpoisuuskriteerit.
 2. Kun sinut on valittu harjoittelupaikkaan, ilmoita siitä e-lomakkeella
 3. Lomakkeen tietojen pohjalta tarkistetaan sekä työnantajan että opiskelijan tukikelpoisuus. 
 4. Viikon kuluessa e-lomakkeen täyttämisestä saat sähköpostitse päätöksen tuen myöntämisestä. Sähköpostiviestin liitteenä saat esitäytetyn harjoittelusopimuksen työnantajalle toimitettavaksi.
 5. Toimita harjoittelusopimus työnantajalle allekirjoitettavaksi. Saat tarkemmat toimintaohjeet sähköpostitse.

Jos työnantaja vaatii tiedon harjoittelutuesta jo hakuvaiheessa, ota yhteyttä urapalveluihin traineeships@helsinki.fi  

Muista, että yliopiston ja työnantajan välisen harjoittelusopimuksen lisäksi harjoittelusta pitää tehdä myös työsopimus sinun ja työnantajasi välille. Katso ohjeet.

Muita tukia harjoittelun rahoittamiseen

Oletko lähdössä harjoitteluun Suomen ulkopuolelle? Ulkomailla suoritettavaan harjoitteluun voit hakea Erasmus-apurahaa tai kansainvälisen harjoittelun matka-apurahaa. Niistä löydät lisätietoa ohjeesta Hae harjoitteluun ulkomaille.

Korkeakouluopiskelijat ja vastavalmistuneet voivat hakea Opetushallituksen kautta ulkomaille EDUFI-harjoitteluun. Paikkoihin valitut saavat Opetushallituksen myöntämän harjoitteluapurahan. 

Huomioithan, että voit saada samaan harjoitteluun vain yhtä rahoitusta kerrallaan Helsingin yliopistosta. Samanaikaisesti ei voi myöskään saada rahoitusta Opetushallituksen kautta.

Aurora-tietokannasta voit etsiä lisää mahdollisia rahoitustapoja harjoittelulle.

Voit nostaa opintoihisi kuuluvan harjoittelun aikana opintotukea tietyin ehdoin ja rajoituksin. Tutustu tarkempiin ohjeisiin Kelan opintotukisivulla.

Harjoittelun rahoitus Suomen edustustoissa ulkomailla

Suomen edustustoissa tehtävään harjoitteluun vaaditaan aina rahoitukseksi joko yliopiston harjoittelutuki tai vaihtoehtoisesti noin 2 000 € suuruinen stipendirahoitus tai apuraha.

Jos et ole oikeutettu yliopiston harjoittelutukeen, mutta haluat hakea harjoitteluun Suomen ulkomaan edustustoon, voit etsiä rahoitusta harjoittelulle säätiöiltä, joiden tehtäviin on kirjattu apurahojen (myös matka-apurahat) myöntäminen. Apurahamahdollisuuksia voit etsiä esimerkiksi Säätiöt verkossa -sivulta.

Apurahan tulee olla julkisesti haettavissa, joten yleensä myöntäjäksi ei sovellu yksityinen henkilö tai yritys. Harjoittelua Suomen edustustoissa ei voi rahoittaa pelkällä harjoittelijan omalla rahoituksella, kuten opintolainalla tai muulla lainarahoituksella.

Tämä ohje koskee vain Suomen edustustoja ulkomailla (diplomaattiset edustustot, konsuliedustustot). Harjoittelua ulkoministeriössä Suomessa ei voi rahoittaa apurahalla tai stipendeillä, vaan ulkoministeriössä tehtävään harjoitteluun vaaditaan yliopiston harjoittelutuki.