Humanististen koulutusohjelmien valinnaiset opinnot

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät WebOodista koulutusohjelmasi opinto-oppaasta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Huom.: Ohjeiden ja WebOodin välistä yhteyttä rakennetaan vielä. Jos päädyt valinnaisen opintokokonaisuuden linkistä WebOodiin sivulle, jonka alalaidassa lukee "ei opetusta WebOodissa" ja "ei tenttejä WebOodissa", etsi sama opintokokonaisuus WebOodin opinto-oppaasta nähdäksesi todellisen tilanteen.

Kandiohjelmien tarjoamat opinnot

Filosofian kandiohjelma

Historian kandiohjelma

Muun koulutusohjelman opiskelija voi hakea oikeutta suorittaa historian perus- ja aineopinnot valinnaisina opintoina. Oikeutta haetaan erillisellä kokeella. Koe järjestetään kaksi kertaa vuodessa (touko- ja joulukuussa). Tarkat tiedot kokeen sisällöstä ja ilmoittautumisesta päivitetään keväisin viimeistään huhtikuussa ja syksyisin viimeistään lokakuussa. Lue lisää kokeesta täältä.

Historian perusopintojen kokonaisuus on sisällöltään sama sekä historian koulutusohjelman opiskelijoille että historiaa valinnaisina opintoina opiskeleville. Opintojaksojen suorittamisessa on kuitenkin eroa, tarkat tiedot on kerrottu opintojaksojen kuvauksissa.

Historian aineopintojen kokonaisuus eroaa laajuudeltaan ja sisällöltään koulutusohjelman opiskelijoilla ja historiaa valinnaisina opintoina opiskelevilla. Tarkat tiedot on kerrottu opintokokonaisuudessa HISK-500.

Lisäksi historian kandiohjelma tarjoaa kaksi kokonaisuutta keskiajantutkimuksessa. Opintokokonaisuudet ovat vapaasti valittavissa kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

HUOM! Keskiajantutkimuksen kokonaisuuksiin sopivat opintojaksot on koottu eri koulutusohjelmien antamasta opetuksesta. Tarkat tiedot siitä, mitä opintojaksoja kokonaisuuksiin kuuluu löytyvät WebOodista Historian kandiohjelman opinto-oppaasta välilehdeltä Opintokokonaisuudet. Opintojaksojen kuvauksissa on kerrottu tarkat tiedot siitä, minkä koulutusohjelman tarjoama opetus käy ko. opintojakson suoritukseksi.

Kielten kandiohjelma

Vapaavalinnaiset opintokokonaisuudet muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Seuraavien valinnaisten opintokokonaisuuksien opinto-oikeutta haetaan erillisellä kokeella (rajoituksenalaiset opintosuunnat). Seuraava koe järjestetään kesän 2018 valintakokeen yhteydessä. Kokeen kuvaus julkaistaan huhtikuussa 2018:

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma

Valinnaiset opintokokonaisuudet muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Perusopinnot ovat yhteiset kaikille opiskelijoille, mutta aineopinnot on eriytetty. Vapaa opintokokonaisuus (aineesta tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla on etusija kursseille):

Grundstudierna är gemensamma för alla studenter, men ämnesstudierna är av olika omfång. Ämnet kan väljas fritt:

Grundstudierna är gemensamma för alla studenter, men ämnesstudierna är av olika omfång. Rätten att studera nordiska språk på modersmålslinjen är begränsad. Studenter med examensrätt vid Helsingfors universitet får rätt genom ett prov:

Dessa regler om studierätten gäller 1.8.2017–31.7.2018.

Provet består av en teoridel (1 sp) och ett språkfärdighetstest (0 sp).

Följande studenter får studierätt utan prov:

• studenter vars studieinriktning är journalistik
• studenter vars studieinriktning är nordisk litteratur
• studenter vars studieinriktning är ett språkämne* och som fått L eller E i modersmålet svenska i studentexamen år 2015 eller senare. Studentbetyget ska skannas och skickas per e-post till Heli Tuominen.

Följande studenter avlägger endast teoridelen (1 sp) i provet:

• studenter vars studieinriktning inte är ett språkämne*, men som fått L eller E i modersmålet svenska i studentexamen år 2015 eller senare. Studentbetyget ska skannas och skickas per e-post till Heli Tuominen.

Följande studenter avlägger endast språkfärdighetsdelen i provet:

• studenter vars studieinriktning är ett språkämne*, men som inte får studierätt på basis av studentexamen.

Provet ordnas en gång per läsår. Godkänt prov ger studierätt.

Följande prov ordnas i samband med inträdesprovet i maj eller juni 2018. Fordringarna för provet specificeras senare.

Rätten att studera nordiska språk är begränsad. Studenter med examensrätt vid Helsingfors universitet får rätt genom ett prov:

Provet består av en teoridel (1 sp) och ett språkfärdighetstest (0 sp).

Följande studenter får studierätt utan prov:

  • studenter vars studieinriktning är ett språkämne* och som fått L eller E i svenska som A1- eller A2-språk i studentexamen år 2015 eller senare
  • studenter vars studieinriktning är ett språkämne* och som fått L i svenska som B-språk i studentexamen år 2015 eller senare.
  • Studentbetyget ska skannas och skickas per e-post till Heli Tuominen.

Följande studenter avlägger endast teoridelen (1 sp) i provet:

  • studenter vars studieinriktning inte är ett språkämne*, men som fått L eller E i svenska som A1- eller A2-språk i studentexamen år 2015 eller senare
  • studenter vars studieinriktning inte är ett språkämne*, men som fått L i svenska som B-språk i studentexamen år 2015 eller senare.
  • Studentbetyget ska skannas och skickas per e-post till Heli Tuominen.

Följande studenter avlägger endast språkfärdighetsdelen i provet

  • studenter vars studieinriktning är ett språkämne*, men som inte får studierätt på basis av studentexamen.

Följande prov ordnas den 1 december 2017 kl. 9.00–12.00, U40 sal 4. Anmälningstiden till provet är 1.11.2017–24.11.2017. Anmälningen sker med hjälp av en e-blankett.

  • Iben Stampe Sletten (red.): Nordens språk med rötter och fötter. Nordiska ministerrådet 2004. Du kan ladda ner boken här. Läs artiklarna Nordiska språk i nutid och forntid.

Vårens prov ordnas i samband med inträdesprovet i maj eller juni 2018. Fordringarna för detta prov specificeras senare.

*Språkämnen:

allmän språkvetenskap, arabiska och islamforskning, baltiska språk och kulturer, engelsk filologi, engelsk översättning och tolkning, finska språket, finska språket och kulturen, finskugrisk språkforskning, fransk filologi, germansk filologi, grekiska språket och litteraturen, italiensk filologi, latin och romersk litteratur, nygrekiska språket och litteraturen, portugisisk filologi, rysk översättning och tolkning, ryska språket och litteraturen, semitiska språk och kulturer, spansk filologi, språkteknologi, språkteori och översättningsteknologi, tysk översättning och tolkning, väst- och sydslaviska språk och kulturer, östersjöfinska språk.

Fri studiehelhet:

Perusopinnot ovat yhteiset kaikille opiskelijoille, mutta aineopinnot on eriytetty. Vapaa opintokokonaisuus (aineesta tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla on etusija kursseille):

Vapaat kokonaisuudet:

Vapaa kokonaisuus (aineesta tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla on etusija kursseille):

Vapaa kokonaisuus (aineesta tutkintoa suorittavilla opiskelijoilla on etusija kursseille):

Vapaa kokonaisuus:

Kokonaisuus on tarkoitettu vieraskielisille Helsingin yliopiston opiskelijoille, joilla on riittävä suomen kielen taito. Katso lisätietoa täältä.

Opinto-oikeuden voi saada kokeella. Ilman koetta oikeuden voivat saada mm. kotimaisen kirjallisuuden, yleisen kirjallisuustieteen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien opiskelijat:

Vapaa opintokokonaisuus:

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma

Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma

Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma

Kielten maisteriohjelma

Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma

Opintokokonaisuudet ovat vapaasti valittavissa kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Kulttuuriperinnön maisteriohjelma

Museum Studies KUMA-MU500 (15op) and KUMA-MU510 (15op) are available first all for the Cultural Heritage and History masters students. They are also available for students who were part-way though the old Aineopinnot (KMU200) wishing to complete their required number of credits. These two groups take priority, after that students may enrol on a first come, first serve basis.

Magisterprogrammet i kultur och kommunikation

Om du har intresse för studiehelheten, kan du skicka en ansökan per e-post till Derek Fewster. Den årliga ansökningstiden är 1.8.–31.8. Det tas in högst 10 studenter per läsår för att avlägga studiehelheten.

Obs! Undervisningsspråket är svenska.

Dessa studieavsnitt är öppna för alla studenter från studieinriktningarna historia, nordisk litteratur, nordiska språk, Nordenstudier och journalistik och kommunikation, men magisterprogrammets studenter prioriteras i antagningen av utrymmesskäl:

Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma

Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma

Huomaathan, että opetuskielet ovat ruotsin kieli ja muut pohjoismaiset kielet.

Sinun täytyy olla suorittanut 60 op pohjoismaisia kieliä tai pohjoismaista kirjallisuutta voidaksesi suorittaa opintokokonaisuuden NOR-301.

Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma

Valinnaiset opintokokonaisuudet muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Ennen syventäviä opintoja tulee suorittaa perus- ja aineopinnot. Opinto-oikeuden voi saada kokeella. Ilman koetta oikeuden voivat saada mm. kotimaisen kirjallisuuden, yleisen kirjallisuustieteen, suomalais-ugrilaisen kielet ja kulttuurit opintosuunnan opiskelijat, tarkemmat tiedot suomen kielen oppiaineesta.

Ennen syventäviä opintoja tulee suorittaa perus- ja aineopinnot. Kokonaisuus on tarkoitettu vieraskielisille Helsingin yliopiston opiskelijoille, joilla on riittävä suomen kielen taito.

Vapaat opintokokonaisuudet