Jos opiskeluaikasi loppuu

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tiedekuntasi voi myöntää sinulle hakemuksesta lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi. Tätä varten sinun on laadittava valmistumissuunnitelma.

Hae lisäaikaa vasta sitten, kun sinulla on oikeasti mahdollisuus ja aikomus opiskella ja suorittaa tutkinto valmiiksi. Lisäaikaa ei siis tarvitse hakea alkavaksi suoraan opinto-oikeuden päättymisestä.

Tutkintoon tähtäävä valmistumissuunnitelma

Liitä lisäaikahakemukseesi valmistumissuunnitelma. Suunnitelmassa sinun on huomioitava seuraavat asiat:

 • Jos opiskelet täysipäiväisesti, opintojen tulee edetä 45 op/lukuvuosi. Jos opintosi etenevät hitaammin kuin 45 op/lukuvuosi, liitä hakemukseesi selvitys syistä, joihin aikataulu perustuu.
 • Ensimmäistä kertaa lisäaikaa hakiessasi oma selvitys tilanteestasi riittää. Huomioitavia syitä ovat opiskelijan elämäntilanteeseen liittyvät tekijät, kuten opiskelijan sairaus tai vaikea elämäntilanne, yhteiskunnallinen osallistuminen opiskeluaikana, osallistuminen kansainväliseen opiskelija tai harjoittelijavaihtoon ja/tai systemaattinen huippu-urheiluun valmentautuminen.
 • Opintojen vanhenemiseen liittyvät määräykset.
 • Valmistumissuunnitelman tulee tähdätä ensin alemman korkeakoulututkinnon loppuun saattamiseen, jos olet saanut opinto-oikeuden sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon, eikä alempi tutkinto ole valmis opiskeluajan päättyessä.
 • Laadi valmistumissuunnitelma mahdollisimman realistiseksi elämäntilanteesi huomioon ottaen. Koulutusohjelmasi ja tiedekuntasi opintoneuvojat tarjoavat sinulle ohjausta suunnitelman laatimisen tueksi. Muistathan, että suunnitelman mukaan edenneitä opintojasi käytetään mahdollisen seuraavan lisäaikaa koskevan päätöksen perusteena.
 • Jos ainoa puuttuva opintosi on opinnäytetyö, sen etenemistä seurataan antamasi selvityksen perusteella. Lisäksi voidaan pyytää työn ohjaajan lausunto työn etenemisestä.

Lisäajan hakeminen toista tai useampaa kertaa

Hakiessasi lisäaikaa toista tai useampaa kertaa, hakemukseen sovelletaan seuraavia periaatteita:

 • Valmistumissuunnitelmassa on esitettävä selvitys edellisen lisäajan aikana suoritetuista opinnoista. Jos opintosi ovat edenneet alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, muuta selvitystä ei tarvita.
 • Jos opintosi ovat edenneet alkuperäistä valmistumissuunnitelmaa hitaammin, sinun on päivitettävä suunnitelmasi ja annettava selvitys edellisellä lisäajalla suoritetuista opinnoista. Päivitettyä suunnitelmaa arvioidaan samoin periaattein kuin alkuperäistä valmistumissuunnitelmaa.
 • Jos olet tehnyt aiemmalla lisäajalla valmistumissuunnitelmaan kuulumattomia opintoja, niitä ei oteta huomioon uutta lisäaikaa harkittaessa.
 • Jos haluat vedota hakemuksessasi yksilöllisiin syihin, kuvaile hakemuksessa elämäntilanteesi ja liitä mukaan mahdolliset lääkärintodistukset tai vastaavat. Hyväksyttävällä syyllä on oltava selvä yhteys opintojen viivästymiseen.
 • Jos ainoa puuttuva opintosi on opinnäytetyö, sen etenemistä seurataan antamasi selvityksen perusteella. Lisäksi voidaan pyytää työn ohjaajan lausunto työn etenemisestä.

Myönnettävän lisäajan määrä

Lisäaika voidaan myöntää, jos opiskelijalla on mahdollisuus saattaa opintonsa loppuun kohtuullisessa ajassa. Kohtuullinen aika opintojen loppuun saattamiseksi määräytyy seuraavasti:

 • alemman korkeakoulututkinnon suoritusoikeus (tavoiteaika 3 lukuvuotta): korkeintaan 6 lukukautta lisäaikaa
 • ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus (tavoiteaika 2 lukuvuotta): korkeintaan 4 lukukautta lisäaikaa
 • alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus (tavoiteaika 5 lukuvuotta): korkeintaan 10 lukukautta lisäaikaa.

Poikkeuksena seuraavat koulutukset, joilla on pidemmät tavoiteajat:

 • psykologian koulutus, alempi + ylempi (tavoiteaika 5,5 lukuvuotta): korkeintaan 11 lukukautta lisäaikaa
 • eläinlääkärikoulutus, alempi + ylempi (tavoiteaika 6 lukuvuotta): korkeintaan 12 lukukautta lisäaikaa
 • psykologian maisterin tutkinto, vain ylempi (tavoiteaika 2,5 lukuvuotta): korkeintaan 5 lukukautta lisäaikaa
 • hammaslääketieteen lisensiaatin yksiportainen tutkinto (tavoiteaika 5 tai 5,5 lukuvuotta): korkeintaan 11 lukukautta lisäaikaa
 • lääketieteen lisensiaatin yksiportainen tutkinto (tavoiteaika 6 lukuvuotta): korkeintaan 12 lukukautta lisäaikaa.

Lisäaika myönnetään aina määräajaksi, vähintään yhdeksi ja enintään neljäksi lukukaudeksi. Lisäaikaa koskevaa päätöstä tehtäessä otetaan huomioon myös mahdolliset aikaisemmat lisäaikapäätökset sekä opintojen eteneminen aiemmin laaditun valmistumissuunnitelman mukaan.

Kielteinen päätös ja muutoksenhaku

Mahdollinen kielteinen päätös lisäaikahakemukseen annetaan sinulle kirjallisena perusteluineen. Päätökseen on liitetty tiedot siitä, miten voit hakea siihen muutosta. Mikäli myös oikaisupäätös on kielteinen, päätöksestä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Lisäksi sinun on mahdollista tehdä uusi lisäaikahakemus.