Kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaiset opinnot

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat. Lisätietoa kokonaisuuksista löydät WebOodista.

Huom! Ohjeiden ja WebOodin välistä yhteyttä rakennetaan. Jos päädyt valinnaisen opintokokonaisuuden linkistä WebOodiin sivulle, jonka alalaidassa lukee "ei opetusta WebOodissa" ja "ei tenttejä WebOodissa", etsi sama opintokokonaisuus WebOodin opinto-oppaasta nähdäksesi todellisen tilanteen.

Kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaisista opinnoista pidetään infotilaisuus pidettiin to 22.3.2018, Infotilaisuuden yleisen osuuden diat löydät täältä.

Tiedekunnan tarjoamat opinnot

Erityispedagogiikka

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on vapaa opiskeluoikeus valinnaisina opintoina suoritettaviin erityispedagogiikan perusopintoihin (25 op) sekä aineopintoihin (35 op). Opinnot toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston avoimen yliopiston kanssa. Valinnaisten opintojen järjestämisestä päätetään vuosittain. Erityispedagogiikan valinnaisiin opintoihin opiskelijat valitaan valintaperusteiden mukaisesti.

Vuoden 2018 valintaperusteet 

Erityispedagogiikan opintojen suoritus valinnaisina opintoina lukuvuonna 2018-2019

Haku alkaa 1.4.2018 klo 12.00 ja päättyy 30.4.2018 klo 16.00. Haku tapahtuu e-lomakkeella.

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede)

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on vapaa opiskeluoikeus valinnaisina opintoina suoritettaviin kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perus- ja aineopintoihin. Tarkempia tietoja kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opintokokonaisuuksien suorittamisesta sekä hakemisesta löydät alta:

Kotitaloustiede

Toistaiseksi vain Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoilla, joiden tutkinto tulee sisältämään opettajan pedagogiset opinnot 60 op (opinto-oikeus oltava hakuhetkellä), on oikeus hakea valinnaisina opintoina suoritettaviin kotitaloustieteen perus- ja aineopintoihin 60 op tai kotitaloustieteen syventäviin opintoihin 60 op. Valinnaisten opintojen järjestämisestä päätetään vuosittain. Kotitaloustieteen valinnaisiin opintoihin opiskelijat valitaan valintaperusteiden mukaisesti. Valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja haku valinnaisiin opintoihin on keväisin. Opinnot on ajoitettu kahdelle lukuvuodelle. Katso opintopolku tästä.

Huom! Lukuvuodelle 2018-2019 ei valita uusia kotitaloustieteen valinnaisia opintoja suorittavia opiskelijoita.

Käsityötiede

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on oikeus hakea valinnaisina opintoina suoritettaviin käsityötieteen opintoihin. Hakea voi perus- (25 op) ja aineopintojen (35 op) kokonaisuuteen, yhteensä 60 op. Valinnaisten opintojen järjestämisestä päätetään vuosittain. Käsityötieteen valinnaisiin opintoihin opiskelijat valitaan valintaperusteiden mukaisesti. Valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja haku valinnaisiin opintoihin on keväisin. Seuraava haku on 1.-30.4.2018. Opinnot on ajoitettu kahdelle lukuvuodelle. Katso opintopolku tästä.

Vuoden 2018 valintaperusteet

Haku alkaa 1.4.2018 klo 12.00 ja päättyy 30.4.2018 klo 16.00. Haku tapahtuu e-lomakkeella.

Tieteenalaa tukevat opintokokonaisuudet

Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on oikeus hakea tieteenalaa tukeviin opintokokonaisuuksiin. Kasvatustieteellisen tiedekunnan tieteenalaa tukeviin valinnaisiin opintoihin ovat kuitenkin etusijalla kasvatustieteellisessä tiedekunnassa opettajankoulutuksen opintosuunnissa opiskelevat tutkinto-opiskelijat. Opiskelija voi vastaanottaa samana lukuvuonna vain yhden tieteenalaa tukevan opintokokonaisuuden paikan. Myönnettävä opinto-oikeus on voimassa yhden lukuvuoden. Opintokokonaisuuden on mahduttava joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon.

Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien opintotarjonta sekä valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja haku opintoihin on keväisin. Seuraava haku on 1.-30.4.2018. Haku tapahtuu e-lomakkeella, joka julkaistaan tällä sivulla ennen hakuajan alkamista.

Vuoden 2018 valintaperusteet

Haku alkaa 1.4.2018 klo 12.00 ja päättyy 30.4.2018 klo 16.00. Haku tapahtuu e-lomakkeella.

Lukuvuoden 2018-2019 opintotarjonta (muutokset mahdollisia):

 • Esi ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op
 • Kuvataiteen didaktiikan perusopintokokonaisuus 25 op
 • Liikuntapedagogiikan perusopintokokonaisuus 25 op (liikunnan infodiat 22.3.2018 infosta)
 • Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopinnot 25 op
 • Musiikin didaktiikan perusopinnot 25 op
 • Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, perusopinnot 25 op
 • Teknologiakasvatus, perusopinnot 30 op
 • Teknologiakasvatus, aineopinnot 30 op (Huom! vain Teknologiakasvatuksen perusopinnot suorittaneille)
 • Äidinkieli ja kirjallisuus, perusopinnot 25 op

Lisäksi yhteistyössä muiden tiedekuntien kanssa järjestetään seuraavat opinnot:

 • Elämänkatsomustieto 30 op
 • Johtamisen temaattinen opintokokonaisuus 15-35 op (lisätietoja opintokokonaisuudesta)
 • Matematiikka 25 op ja 35 op (Huom! nämä kokonaisuudet on tarkoitettu vain luokanopettaja- ja erityisopettajaopiskelijoille. Muut opettajaopiskelijat suorittavat matematiikan valinnaiset opinnot matematiikka toisena opetettavana aineena rakenteen mukaisesti. Lisätietoja molemmista kokonaisuuksista löytyy täältä.)
 • Mediakasvatus 25 op
 • Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus 15-35 op
 • Uskonnon valinnaiset opinnot 35 op

 

Alustava tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien opetusohjelma. Lopullinen opetusohjelma julkaistaan WebOodissa.

 

Luokanopettajaopiskelijoille suunnattuihin yhteiskuntatieteiden opintoihin (25 op) ei ole enää erillistä hakua, vaan opintoihin voi ilmoittautua WebOodissa ilmoittautumisaikojen aikana. Opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

 • ECOK-S110 TA1 Taloustieteen perusteet (5 op)
 • PVK-P140 Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan unionissa (5 op)
 • SOSK-5031 Lapset ja nuoret yhteiskunnassa (5 op)
 • AYSOSK-105 Avoin yo: Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä (5 op) TAI AYSOSK-104 Avoin yo: Sosiaaliset maailmat (5 op)
 • YKP- 242 Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia (5 op)

Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op)

Opintoihin voivat hakea Helsingin yliopiston koulutusohjelmien opiskelijat, joiden tutkintoon sisältyy peruskoulun aineenopettajan kelpoisuus. Opinnot antavat luokanopettajan kelpoisuuden. Opintoihin voi hakeutua myös tutkinnon suorittamisen jälkeen. Lisätietoja hakukelpoisuudesta ja opiskelijavalinnasta löydät täältä.

Valinnaiset kasvatustieteelliset opinnot Kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoille

Yhteisten valinnaisten opintojen tarjonta päätetään lukuvuosittain.

Kandiohjelman valinnaisten kasvatustieteellisten opintojaksojen opinto-opas

Maisteriohjelman valinnaisten kasvatustieteellisten opintojaksojen opinto-opas

Maisteriohjelman yhteisten valinnaisten menetelmäopintojen opinto-opas