Jatkaminen maisteriohjelmaan

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka voi Helsingin yliopistossa suorittaa 60 maisteriohjelmassa. Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnot sekä proviisori ovat myös ylempiä korkeakoulututkintoja. 

Kandiohjelmasta valmistumisen jälkeen voit jatkaa sellaiseen maisteriohjelmaan, johon sinulla on optio-oikeus. Voit myös hakea kansainvälisiin maisteriohjelmiin, joista löydät lisätietoa täältä. Kv-ohjelmiin haku on vuosittain joulukuussa.

Suora maisterioptio

Jokaisella opiskelijalla, jolle on opiskelijavalinnan yhteydessä myönnetty ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus, on vähintään yksi suora maisterioptio, johon opiskelija voi jatkaa ilman erillistä hakumenettelyä. Valtaosassa kandiohjelmista on yksi suora maisterioptio, johon opiskelija voi jatkaa ilman erillistä hakumenettelyä. Poikkeuksena tästä ovat bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat, joista kaikista ilmoittaudutaan yhteen tai useampaan optiomaisteriohjelmaan.

Jos opintosuunta valitaan jo kandiohjelmassa, on suora maisterioptio yleensä vastaava maisteriohjelman opintosuunta. Jos haluat jatkaa opintoja kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen suorassa maisterioptiossasi, ei sinulta vaadita toimenpiteitä. Vahvistat maisterioptiosi valmistuessasi kandidaatiksi.

Muut maisterioptiot

Joissakin tapauksissa sinun on mahdollista hakeutua johonkin toiseen maisteriohjelmaan tai opintosuuntaan kuin mikä on suora maisterioptiosi. Tämä riippuu kandiohjelmastasi sekä suorittamistasi opinnoista. Joihinkin maisterioptioihin voi jatkaa suoraan ilman erillistä hakumenettelyä, mikäli etukäteen määritellyt kriteerit kandidaatin tutkinnossa suoritetuista opinnoista toteutuu. Tällöin maisterioptio vahvistetaan kandidaatiksi valmistuessa.

Sinulla voi olla myös mahdollisuus hakea oikeutta jatkaa joihinkin maisteriohjelmiin ja opintosuuntiin erillisellä hakumenettelyllä. Tällaisiin maisterioptioihin voit hakeutua kandidaatin tutkinnon suorittamisen aikana, yleensä opintojen loppuvaiheessa.  Löydät koulutusohjelmaasi koskevat maisterioptiot sekä niihin liittyvät kriteerit tämän sivun alaosasta, jos olet kirjautunut sisään. 

Maisteriohjelmiin, joihin on erillinen hakumenettely, on kaksi ilmoittautumisaikaa: syksyisin 1.10.-31.10. ja keväisin 1.4.-30.4.. Eri maisteriohjelmiin hakeudutaan eri aikoina, joten varmista etukäteen, kumpaa ilmoittautumisaikaa käytetään siinä maisteriohjelmassa, johon olet kiinnostunut ilmoittautumaan. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti. Koulutusohjelmakohtaiset ohjeet ja ilmoittautumislomakkeet kevään ilmoittautumismenettelyyn löydät tältä sivulta valitsemalla oman kandiohjelmasi sivun yläosan koulutusohjelma-valikosta.

Voit ilmoittautua maisterioptioon, johon on erillinen hakumenettely, missä tahansa vaiheessa kandidaatin tutkintoasi, sen jälkeen, kun olet suorittanut vaadittujen kriteerien mukaiset opinnot. Voit ilmoittautua samaan maisterioptioon enintään kaksi kertaa opintojesi aikana. Koulutusohjelma, johon ilmoittaudut, tarkistaa kriteerien täyttymisen ja tarvittaessa asettaa ilmoittautuneet paremmuusjärjestykseen. Ilmoittautumisen tulokset ilmoitetaan viimeistään kuukausi ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Ilmoittautumisen tulokseen ei voi hakea muutosta.

Tieto sinulle myönnetyistä maisterioptiosta merkitään opintorekisteriin. Kun valmistut kandiohjelmasta, vahvistat, missä optiossasi jatkat opintojasi. Jos sinulle on suoran maisterioption lisäksi myönnetty muita maisterioptioita, päättyvät muut optiot ja voimaan astuu valitsemasi maisterioptio-oikeus. Voit aloittaa maisteriopinnot välittömästi kandidaatiksi valmistumisen jälkeen. Et voi ilmoittaa jatkavasi sellaisessa maisteriohjelmassa, johon sinulle ei ole myönnetty optio-oikeutta. Ajoita kandidaatiksi valmistuminen siis sellaiseen hetkeen, jolloin olet saanut tiedon sinulle myönnetystä optio-oikeudesta. 

Ilmoittautuminen maisteriohjelmiin

Ilmoitautumismenettelyn mukaiset maisteriohjelmat

Tiettyihin maisteriohjelmiin tai niiden opintosuuntiin - joihin tiedekuntien päätöksissä on mainittu olevan ilmoittautumismenettely - on erillinen ilmoittautumisaika. Näihin ohjelmiin on kaksi ilmoittautumisaikaa: syksyisin 1.10.-31.10. ja keväisin 1.4.-30.4.

Keväällä 2018 voit ilmoittautua seuraaviin maisteriohjelmiin:

Päätökset maisteriohjelmapaikoista ilmoitetaan kesäkuun alkuun mennessä.

Muut maisteriohjelmat

Muihin kandiohjelman mahdollisiin maisterioptioihin ei ole ilmoittautumisaikaa, vaan voit ilmoittaa kandin tutkintotodistuspyynnön jättäessäsi, missä optiossa haluat jatkaa. Suorissa optioissa voit jatkaa ilman toimenpiteitä.

Osa maisterioptioista vaati edeltäviä opintoja ja voit kandidaatintutkinnon jälkeen jatkaa näissä, kunhan olet suorittanut option edellytyksenä olevat opinnot vaatimusten mukaisesti.

Kansainväliset maisteriohjelmat

Helsingin yliopistossa on myös useita kansainvälisiä maisteriohjelmia. Kansainväliset maisteriohjelmat eivät ole missään kandiohjelmassa optio-ohjelmia, vaan niihin haetaan vuosittain joulukuussa. Löydät lisätietoa kansainvälisistä maisteriohjelmista täältä.

Maisteriohjelmien opintosuunnat

Osassa maisteriohjelmia on vaihtoehtoisia opintosuuntia, joissa tutkinnon voi suorittaa. Koulutusohjelmasta riippuen opintosuuntiin hakeudutaan eri vaiheissa maisterin tutkintoa. Näet sinua koskevat opintosuuntaan hakeutumista koskevat ohjeet kirjautumalla sisään tai valitsemalla oikean koulutusohjelman sivun yläosasta. Eri opintosuunnissa suoritettavien tutkintojen sisällöt eroavat toisistaan vaihtelevissa määrin.