Pätevöityminen aineenopettajaksi valmistumisen jälkeen

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Voit pätevöityä aineenopettajaksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen suorittamalla erillisinä opintoina vaadittavat opetettavan aineen opinnot ja/tai opettajan pedagogiset opinnot.

Kelpoisuusvaatimukset

Aineenopettajan kelpoisuus koostuu kolmesta osiosta:

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • opetettavan aineen opinnot
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op).

Opetettavan aineen opinnot

Perusopetuksessa aineenopetusta antavalta opettajalta vaaditaan opetettavassa aineessa vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot. Lukiossa aineenopetusta antavalta opettajalta vaaditaan yhdessä opetettavassa aineessa vähintään 120 opintopisteen laajuiset perus-, aine- ja syventävät opinnot ja kaikissa muissa aineissa vähintään 60 opintopisteen laajuiset perus- ja aineopinnot.

Aineenhallinnan täydentämistä varten voit hakea tiedekunnalta erillisten opintojen suoritusoikeutta. Tarkista myös, onko opintoja tarjolla Avoimen yliopiston järjestämässä opetuksessa. Erillistä oikeutta ei myönnetä opintoihin, joita tarjotaan Helsingin yliopiston Avoimessa yliopistossa.

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot voi suorittaa erillisinä opettajan pedagogisina opintoina. Erillistä opinto-oikeutta perus- ja lukio-opetukseen suuntautuviin opettajan pedagogisiin opintoihin voivat hakea:

 • Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, joiden tutkintoon on sisällytetty tai jotka ovat sen lisäksi suorittaneet vähintään 60 op laajuiset perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot jossakin perusopetuksen, lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvassa aineessa.

Erillistä opinto-oikeutta aikuisopetukseen suuntautuviin pedagogisiin opintoihin voivat hakea:

 • Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, joilta aineenopettajan pätevyyteen vaadittavat opetettavan aineen opinnot puuttuvat osin tai kokonaan.

Molemmat suuntautumisvaihtoehdot tuottavat saman pätevyyden. Lisätietoa sisällöstä löydät täältä.

Jos suoritat opettajan pedagogiset opinnot maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen erillisinä opintoina perus- ja lukio-opetukseen suuntautuen, sinun on todistettava kelpoisuutesi opetettavan aineen osalta vastaavuustodistuksella.

Vastaavuustodistus on todistus siitä, että yliopistossa suoritetut opinnot vastaavat aineenopettajalta vaadittavia opetettavan aineen opintoja. Vastaavuustodistusta voit tarvita esimerkiksi hakiessasi opettajan virkaa tai oikeutta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot valmistumisesi jälkeen.

Vastaavuustodistuksen myöntää tiedekunta, jossa kyseisen opetettavan aineen opinnot on suoritettu ja joka antaa aineenopettajan koulutusta. Jos kyseistä opetettavaa ainetta ei opeteta missään Helsingin yliopiston aineenopettajan koulutusta antavassa tiedekunnassa, todistuksen antaa yliopisto, jossa kyseisiä opintoja voi suorittaa.

Vastaavuustodistusta pyydetään kirjallisesti. Jos tiedekunnalla ei ole sähköistä tilauslomaketta, on vapaamuotoinen kirjallinen tilauspyyntö toimitettava kyseisen tiedekunnan opiskelijapalvelupisteeseen.

 Pyynnössä pitää mainita seuraavat tiedot:

 • todistusta hakevan nimi sekä syntymäaika tai opiskelijanumero
 • puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • minkä opetettavan aineen / opetettavien aineiden opintojen suorittamisesta vastaavuustodistusta haetaan
 • millä laajuudella kyseiset opinnot on suoritettu: perus- ja aineopinnot 60 op (peruskoulutasoinen pätevyys tai lukiopätevyys toisessa opetettavassa aineessa), perus-, aine ja syventävät opinnot 120 op (lukiotasoinen pätevyys)
 • missä yliopistossa / yliopistoissa pätevyyteen vaadittavat opinnot on suoritettu: mikäli jokin osa opetettavan aineen opinnoista on suoritettu muualla, eivätkä tiedot näy Helsingin yliopiston opiskelijarekisterissä, vastaavuustodistuksen hakijan on toimitettava lisäksi oikeaksi todistetut jäljennökset opintosuoritusotteista tai mahdollisista muista opintojen suorittamisen osoittavista todistuksista
 • aiemmin suoritetun tutkinnon nimi, myöntäjä ja myöntämispäivä
 • nimi todistuksessa, jos on eri kuin nykyinen
 • postiosoite, johon todistus voidaan lähettää. Voit myös ilmoittaa noutavasi todistuksen kyseisestä opiskelijapalvelupisteestä tiettyyn päivään mennessä. Ilmoita kuitenkin osoite, johon todistus voidaan postittaa, mikäli et syystä tai toisesta ehdikään hakea sitä.

Vastaavuustodistuksesta peritään 126 euron maksu. Saat maksuohjeet tilauksesi käsittelyn jälkeen, mikäli tilaamasi todistus voidaan sinulle myöntää. Valmis vastaavuustodistus luovutetaan vain kuittia vastaan.