Täydentävät opetettavan aineen opinnot, 2016-2017 tutkintovaatimukset (hum)

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Jos suoritat tai olet suorittanut opetettavan aineen opintojen opintokokonaisuudet lukuvoden 2016-2017 tutkintovaatimusten mukaan jossain seuraavista oppiaineista, huomaathan, että opetettavan aineen opintoihin on määritelty erikseen pakollisia täydentäviä opintoja, jotka eivät sisälly opintokokonaisuuksiin.

[Täydentävät opinnot ilmoitettu lukuvuoden 2016-2017 tutkintovaatimusten mukaan, vastaavat uusien koulutusohjelmien suoritukset tulossa.]

Täydentävät opinnot kääntämisen aineiden opiskelijoille

Kääntämisen aineiden opiskelijoiden tulee suorittaa täydentäviä opintoja vastaavassa filologia-aineessa osana opetettavan aineen opintoja.

Englannin kääntämisen opiskelijoiden täydentävät opinnot (13 op)

 • ENG221 Britannian ja Irlannin kirjallisuus I TAI ENG222 Britannian ja Irlannin kirjallisuus II TAI ENG223 Yhdysvaltain kirjallisuuden yleiskatsaus (3 op)
 • ENG224 Englannin kielen vaihtelu ja muutos (3 op)
 • ENG226 Rakenneanalyysi (3 op)
 • ENG241-245 Erikoistumisvaihtoehto (4 op)

Ruotsin kääntämisen opiskelijoiden täydentävät opinnot (5 op)

 • NPO260 Tala 2 (suullinen koe, hyvät tiedot, 0 op)
 • NPO265 Grammatik och lingvistik (hyvät tiedot) (5 op).

Saksan kääntämisen opiskelijoiden täydentävät opinnot (17 op)

 • GGE221 Aineopintojen kielioppi (8 op), ellei ole suoritettu valinnaisena saksan kääntämisen aineopinnoissa
 • GGE222 Johdatus saksan kielen tutkimukseen (4 op)
 • GGE231 Kirjallisuushistoria (5 op)

Venäjän kääntämisen opiskelijoiden täydentävät opinnot (15 op)

 • VVE150 Venäläinen kirjallisuus I (4 op) (mikäli ei ole suoritettu perusopinnoissa)
 • VVY158 Venäjän kulttuurihistoria (3 op) (mikäli ei ole suoritettu perusopinnoissa)
 • VVE231 Venäjän kielioppi II (5 op)
 • VVY256 Venäläisen kirjallisuuden tutkimus (3 op)
 • Opintojaksoa VVE150 ei kuitenkaan tarvitse suorittaa, jos olet suorittanut venäjän perusopinnoissa (venäjä äidinkielenä) seuraavat opintojaksot:
  • VVY151:1 Venäläisen kirjallisuuden historia: Kansanrunous ja muinaisvenäläinen kirjallisuus (3 op) ja
  • VVY151:2 Venäläisen kirjallisuuden historia: 1700-luvun kirjallisuus (3 op).

Täydentävät opinnot uskontotieteen opiskelijoille

Aineopintojen tulee sisältää 24 op teologisen tiedekunnan perusopintoja (ei voi korvata uskontotieteen opinnoilla).

Täydentävät opinnot Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijoille

Suomen kielen ja kulttuurin pääaineopiskelijoilta vaaditaan suomen kielen täydentäviä opintoja 8 op opetettavassa aineessa äidinkieli ja kirjallisuus:

 • SSU201 Diskurssi (4 op)
 • SSU205 Kielenhuolto ja tekstitaidot (4 op)
 • Lisäksi kahden sivun mittainen tiivistelmä kandidaatintutkielmaa vastaavasta kirjallisesta työstä
 • Huom! Pääaineen perusopintojen kurssi SKK110 (10 op) on oltava suoritettuna vähintään arvosanalla 4/5

Suomen kielen ja kulttuurin sivuaineopiskelijoilta vaaditaan samat täydentävät opinnot kuin pääaineopiskelijaltakin sillä erotuksella, että heiltä vaaditaan lisäksi SKK250P Proseminaari (4 op) ja siihen liittyvä erillinen kirjallinen työ (6 op). Sivuaineopiskelijan täydentävät opinnot ovat yhteensä 18 op.

 

 

Täydentävät opinnot suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien yleisen kielentutkimuksen linjan opiskelijoille

Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjan pääaineopiskelijoilta vaaditaan suomen kielen täydentäviä opintoja opetettavassa aineessa äidinkieli ja kirjallisuus yhteensä 19 op:

 • SSU105 Semantiikka (5 op)
 • SSU201 Diskurssi (4 op)
 • SSU204 Kielioppi käytössä (3 op)
 • SSU205 Kielenhuolto ja tekstitaidot (4 op)
 • SSU206 Suomi toisena kielenä (3 op)

Äidinkielen opinnoissa puheviestinnän YY12-opintojakson (2 op) sijaan suoritetaan 5 opintopisteen laajuinen aineenopettajien puheviestinnän opintojakso Puheviestintä I.

Suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen linjan sivuaineopiskelijat eivät voi suorittaa täydentäviä opintoja ja saada näin äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pätevyyttä.

Täydentävät opinnot poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian opiskelijoille

Tutkintovaatimukset 1.8.2017 lähtien

Yhteiskunnallisen muutoksen kandi- ja maisteriohjelmissa poliittisen historian tai talous- ja sosiaalihistorian opintosuunnan perus-, aine- ja syventävät opinnot suorittanut opiskelija voi saada historian aineenopettajan kelpoisuuden suorittamalla täydentävinä opintoina humanistisessa tiedekunnassa opintojaksot:

HISK-120 Antiikki ja keskiaika (5 op)
HISK-131 Uuden ajan alku I (5 op)

Mahdollisuus saada historian aineenopettajan kelpoisuus täydentävien opintojen suorittamisen jälkeen koskee vain niitä opiskelijoita, jotka ovat poliittisen historian tai talous- ja sosiaalihistorian opintosuuntien opiskelijoita.
 

Tutkintovaatimukset ennen 1.8.2017

Valtiotieteellisen tiedekunnan poliittisen historian sekä talous- ja sosiaalihistorian pääaineopiskelijoilta, jotka haluavat historian aineenopettajan pätevyyden, edellytetään seuraavia täydentäviä opintoja humanistisen tiedekunnan historia-aineissa:

Mikäli opiskelijalla on kokonaisuus yhteiskuntahistorian perusopinnoista sekä poliittisen historian tai talous- ja sosiaalihistorian aineopinnoista (yht. 13 op):

Hhs 110 Roomasta renessanssiin (5 op):

Price, Simon & Thonemann, Peter: The Birth of Classical Europe.
Holmes, George (ed.): The Oxford History of Medieval Europe

Hhs 120 Renessanssista Ranskan vallankumoukseen (8 op):

Wiesner-Hanks, Merry E: Early Modern Europe, 1450-1789
Villstrand, Nils-Erik: Riksdelen / Valtakunnanosa
Häggman, Kai (päätoim.): Suomalaisen arjen historia I (Savupirttien Suomi)

Mikäli opiskelijalla on kokonaisuus yhteiskuntahistorian perusopinnoista ja sekä poliittisen historian että talous- ja sosiaalihistorian aineopinnoista (yht. 10 op):

Hhs 110 Roomasta renessanssiin (5 op):

Price, Simon & Thonemann, Peter: The Birth of Classical Europe.
Holmes, George (ed.): The Oxford History of Medieval Europe

Hhs 120 Renessanssista Ranskan vallankumoukseen (5 op):

Wiesner-Hanks, Merry E: Early Modern Europe, 1450-1789
Villstrand, Nils-Erik: Riksdelen / Valtakunnanosa

Poliittisen historian tai talous- ja sosiaalihistorian pääaineopiskelija voi suorittaa täydentävät opinnot vapaasti humanistisen tiedekunnan historia-aineissa.
 

Seuraavat talous- ja sosiaalihistorian vapaavalintaiset opintojaksot (yhteensä 10 op) katsotaan vastaaviksi edellä mainittujen täydentävien opintojen kanssa. Mikäli poliittisen historian tai talous- ja sosiaalihistorian pääaineopiskelija on suorittanut mainitut opintojaksot, hänen ei tarvitse erikseen suorittaa täydentäviä opintoja humanistisen tiedekunnan historia-aineissa.

Antiikin ja keskiajan tutkimus (yleinen osa) (5 op) TSH210i (76049)
McKeown, Niall: The Invention of Ancient Slavery
Parsons, Peter: City of the Sharp-Nosed Fish: Greek Papyri Beneath the Egyptian Sand Reveal a Long-Lost World.
Backman, Clifford: Worlds of medieval Europe
Epstein, Steven: An Economic and Social History of Later Medieval Europe, 1000-1500

Antiikin ja keskiajan tutkimus (Pohjois-Eurooppa osa) (5 op) TSH210j (76051)
Liljewall, Britt (edit.): Agrarian Systems in Early Modern Europe
Roesdahl, Else, Sue Margeson and Kirsten Williams: The Vikings.
Kallioinen, Mika: Kauppias, kaupunki, kruunu : Turun porvariyhteisö ja talouden organisaatio varhaiskeskiajalta 1570-luvulle