Tutkinnon suorittaminen vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Tämä ohje on suunnattu niille opiskelijoille, jotka suorittavat opintojaan vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti. Tietoa siirtymäajasta, siirtymisestä ja uusista koulutusohjelmista löydät myös vanhasta Flammasta.

Helsingin yliopistossa on siirrytty uusiin koulutusohjelmiin 1.8.2017. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan on kuitenkin mahdollista valmistua siirtymäkauden loppuun 31.7.2020 saakka. Huom! Joissakin yksittäisissä koulutuksissa siirtymäaika voi olla lyhyempi tai pidempi, katso tarkempi tieto siirtymäajasta tiedekuntasi ohjeista.

1.8.2020 kaikki opiskelijat siirretään automaattisesti suorittamaan tutkintoaan uusiin koulutusohjelmiin. Jos et valmistu siirtymäajan loppuun mennessä, sinut siirretään uuteen koulutusohjelmaan. Huomaa kuitenkin, että siirtymäajan päättyminen ei vaikuta opinto-oikeutesi kestoon tai voimassaoloon. Uusissa koulutusohjelmissa tutkintojen sisällössä ja rakenteissa on tapahtunut suuria muutoksia. Myös opintojen vanhentumissäännöt ovat aiempaa tiukempia. Tarkempaa tietoa uusien ja vanhojen koulutusohjelmien eroista löydät tämän sivun luvusta Uudet koulutusohjelmat ja siirtymäaika.

Jos palaat opintoihisi tauon jälkeen, sinun tulee ensin palauttaa opinto-oikeutesi voimaan tai hakea opintoihin lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen. Opintojen jatkaminen edellyttää opintosuunnitelman laatimista. Suunnitelmaan tulee kirjata mitä opintoja tutkinnostasi vielä puuttuu ja mitkä nykyisistä, uuden tutkinnon mukaisista opintojaksoista vastaavat puuttuvia opintojasi. Lisätietoa löydät luvusta Opintoihin palaaminen tauon jälkeen.

Jos haluat suorittaa tutkintosi loppuun vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti, tutustu huolellisesti alla oleviin ohjeisiin sekä tiedekuntasi ohjeisiin

Kun opinto-oikeutesi on voimassa, sinun on myös mahdollista siirtyä suorittamaan tutkintoasi uusiin koulutusohjelmiin. Tällöin on kuitenkin huomioitava esimerkiksi uudet vanhenemissäännöt, joista kerrotaan luvussa Opintojen vanhentuminen. Siirtymisestä löydät lisätietoa tämän sivun luvusta Siirtyminen uusiin koulutuksiin.

Jos et aio suorittaa tutkintoasi loppuun, voit luopua tutkinnonsuoritusoikeudestasi. Lomakkeen ja ohjeistuksen luopumiseen löydät Tutkinnonsuoritusoikeudesta luopuminen -ohjeesta.

Periaatteet tutkinnon suorittamiseksi loppuun vanhan tutkintorakenteen mukaisesti

Opintojen suorittamisessa loppuun vanhan tutkintorakenteen mukaisesti noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • Vanha tutkintorakenne tarkoittaa ennen 1.8.2017 voimassa ollutta tutkintorakennetta.
 • Opintojen vanhenemisessa noudatetaan vanhojen tutkintorakenteiden mukaisia tiedekuntakohtaisia vanhenemissääntöjä.
 • Siirtymäaikana opetus järjestetään uusien koulutusohjelmien opetussuunnitelmien mukaisesti. Tiedekuntakohtaisesti on laadittu vastaavuustaulukot, joista näet, mitkä nykyisistä opintojaksoista vastaavat mitäkin vanhan tutkintorakenteen opintojaksoa
 • Vanhat tutkintorakenteet ja vastaavuustaulukot löydät tiedekuntasi ohjeesta.
 • Vanhan tutkintorakenteen mukaisesti opintoja on mahdollista suorittaa siirtymäajan loppuun saakka. Tämän jälkeen kaikki opiskelijat siirretään automaattisesti uusiin koulutuksiin ja uudet määräykset astuvat voimaan kaikille.

Opintoihin palaaminen tauon jälkeen

Mistä aloittaa?

Jatkaaksesi opintojasi sinun on palautettava tutkinnonsuoritusoikeutesi voimaan tai haettava lisäaikaa tutkinnon suorittamiseen.

Jos olet aloittanut nykyiset opintosi vuonna 2005 tai myöhemmin:

Jos olet aloittanut nykyiset opintosi vuonna 2004 tai aiemmin:

Lisätietoa opintojen suunnitteluun ja jatkamiseen liittyen löydät tiedekuntasi ohjeesta.

Valmistuminen vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti

Voit täyttää ja jättää sähköisen tutkintotodistuspyynnön, kun olet suorittanut tutkintoon vaadittavat opinnot ja ne on kirjattu opintosuoritusrekisteriin. Myös tutkintoon vaadittavat kokonaisuusmerkinnät pitää olla rekisteröityinä. Tarkista myös opintojesi ja opintokokonaisuuksiesi arvosanat.

Koulutusuudistuksen siirtymäkausi päättyy 31.7.2020. Huomioithan seuraavat, jos aiot valmistua vanhan rakenteen mukaan: 

 • Tutkintotodistuspyyntö on jätettävä viimeistään 31.7.2020. 
 • Gradun on oltava hyväksytty viimeistään lukuvuoden viimeisessä tutkielmien arvostelusta päättävässä kokouksessa. Tarkista gradun osalta hyvissä ajoin arvosteluprosessin aikataulu omasta tiedekunnastasi.
 • Suunnittele opintosi niin, että suoritat puuttuvat opintosi hyvissä ajoin keväällä ja suoritukset on kirjattu ja kokonaisuudet rekisteröity viimeistään 31.7.2020. 
 • Jos aikataulu käy tiukaksi, selvitä mahdollisuudet suorittaa tutkinnostasi puuttuvia opintoja kesällä. Opinnot on suoritettava viimeistään 31.7.2020 ja todistuspyyntö jätettävä viimeistään 31.7.2020. Jos suoritat opintoja vielä kesällä, pyydä kokonaisuuksista merkinnät heti kun suoritukset on kirjattu rekisteriin. 
 • Varaudu valmistumisruuhkan takia normaalia pidempiin tutkintotodistusten toimitusaikoihin. Kesä- ja heinäkuussa jätettyjä todistuspyyntöjä käsitellään saapumisjärjestyksessä. Käsittelyaika voi venyä pitkälle syksyyn.

Sinun on ilmoittauduttava läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi siksi lukukaudeksi, jona tutkinto myönnetään. Poissaolevalle tutkintotodistus voidaan myöntää vain siinä tapauksessa, että kaikki tutkintoon kuuluvat opinnot on suoritettu ja kirjattu rekisteriin edeltävän lukukauden aikana.

Tutkintotodistuksen kieli on joko suomi tai ruotsi. Jos opiskelet englanninkielisessä tai monikielisessä tutkinto-ohjelmassa, saat suomen- tai ruotsinkielisen tutkintotodistuksen lisäksi myös englanninkielisen tutkintotodistuksen.

Todistuspyyntölomakkeet:

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta: kandidaatin tutkintomaisterin tutkinto 

Eläinlääketieteellinen tiedekunta: kandidaatin tutkintolisensiaatin tutkinto (Huom! Muista laillistuslomakkeet, joista löydät lisätietoa täältä.)

Farmasian tiedekunta: farmaseutin tutkintoproviisorin tutkinto

Humanistinen tiedekunta: kandidaatin tutkintomaisterin tutkinto

Kasvatustieteellinen tiedekunta: kandidaatin tutkinto (pdf)kandidaatin tutkinto (word)maisterin tutkinto (pdf)maisterin tutkinto (word), erilliset monialaiset opinnot.

Lääketieteellinen tiedekunta:

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: kandidaatin tutkintomaisterin tutkinto

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta: kandidaatin tutkintomaisterin tutkinto 

Oikeustieteellinen tiedekunta: oikeusnotaarimaisterin tutkinto

Svenska social- och kommunalhögskolan: kandidatexamen

Teologinen tiedekunta: kandidaatin tutkintomaisterin tutkinto

Valtiotieteellinen tiedekunta: kandidaatin tutkintomaisterin tutkinto

Uudet koulutusohjelmat ja siirtymäaika

Helsingin yliopisto on siirtynyt uusiin koulutusohjelmiin 1.8.2017 alkaen. Tutkintojen sisällössä ja rakenteissa on tapahtunut suuria muutoksia. Siirtymisessä on käytössä kolmen vuoden siirtymäkausi, joka päättyy 31.7.2020. Siirtymäkauden aikana on ennen 1.8.2017 tutkinnonsuoritusoikeuden saaneilla mahdollisuus suorittaa opintoja vanhojen vaatimusten mukaan. 1.8.2020 kaikki opiskelijat siirretään uusiin vaatimuksiin. 

Jos olet saanut opiskeluoikeuden ennen 1.8.2017, sinun on siirtymäkauden aikana mahdollista suorittaa tutkintosi loppuun vanhan tutkintorakenteen mukaisesti. 

Mikä uusissa tutkinnoissa on muuttunut?

 • Tutkintoihin ei voi sisällyttää kymmentä vuotta vanhempia opintoja. Tämä koskee kaikkia opintoja. Yksittäisten opintojaksojen osalta aika alkaa opintojen suorittamispäivästä ja opintokokonaisuuksien kohdalla viimeisenä suoritetun opintojakson/kurssin suorittamispäivästä. Opintojaksot ja -kokonaisuudet ovat voimassa vanhentumispäivänä meneillään olevan lukukauden loppuun asti. Koulutusohjelmittain voidaan asettaa lyhyempiä vanhentumisaikoja.
 • Tutkintoihin ei voi sisällyttää opintoja suoritetusta ammattikorkeakoulututkinnosta. Sen sijaan opintoja voidaan edelleenkin korvata ammattikorkeakoulututkintoon sisältyneillä tai muilla ammattikorkeakouluopinnoilla, mikäli korvattavien opintojen oppimistavoitteet täyttyvät. Jos kuitenkin olet aloittanut opintosi ennen 1.8.2017, siirryt uuteen koulutusohjelmaan kesken opintojen ja olet sisällyttänyt opintoja ammattikorkeakoulututkinnosta (esimerkiksi sivuainekokonaisuuden) ennen siirtymistäsi uuteen koulutusohjelmaan, voit käyttää opinnot uuden koulutusohjelman tutkintoon vanhentumissäännöt huomioiden.
 • Jos olet saanut tutkinnonsuoritusoikeuden ennen 1.8.2017 ja siirryt uuteen koulutusohjelmaan, voit käyttää tutkintoosi kaikki opinnot ilman ylärajaa (lukuun ottamatta sellaisia tapauksia, joissa tiedekunnan pysyväismääräyksissä tai muussa vastaavassa päätöksessä on rajattu tutkinnon enimmäislaajuutta). Tutkintoihin ei voi kuitenkaan sisällyttää kymmentä vuotta vanhempia opintoja.
 • Jos olet saanut tutkinnonsuoritusoikeutesi vasta 1.8.2017 jälkeen, tutkintoon merkittävien opintojen määrää on rajoitettu. Jos tutkintosi vähimmäislaajuus on 180 op, tutkintotodistukseen voidaan merkitä opintoja 200 opintopisteeseen saakka. Jos taas tutkintosi vähimmäislaajuus on 120 op, tutkintotodistukseen voidaan merkitä opintoja 135 opintopisteeseen saakka. Poikkeuksena tästä ovat psykologian maisteriohjelmasta valmistuvat, opettajan pedagogiset opinnot suorittaneet opiskelijat, joilla tutkinnon kokonaislaajuus on 150 op.
 • Maisteriohjelman syventäviin opintoihin sisältyy 30 op:n laajuinen kirjallinen tutkielma. Lääketieteiden (lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat) ja eläinlääketieteen aloilla kirjallisen tutkielman laajuus on kuitenkin 20 op
 • Ylemmän korkeakoulututkinnon tutkielma arvioidaan asteikolla 0-5. (Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman arvosanaa ei kuitenkaan oteta huomioon laskettaessa syventävien opintojen kokonaisarvosanaa.)
 • Opintokokonaisuuksiin voi käyttää vain sen määrän opintoja, mikä on koulutusohjelman opetussuunnitelmassa päätetty kyseisen opintokokonaisuuden laajuudeksi, lisättynä enintään viidellä opintopisteellä. Jos olet aloittanut opintosi ennen 1.8.2017 ja siirryt uuteen koulutusohjelmaan kesken opintojen, voit kuitenkin käyttää tutkintoosi vanhentumissäännöt huomioiden kaikki ennen siirtymistä suorittamasi opintokokonaisuudet laajuudesta riippumatta.
 • Lääketieteiden aloilla (lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmat) opetussuunnitelman mukaisesti suoritettujen opintokokonaisuuksien ja muiden opintojen vanheneminen katkeaa kun opiskelijalle myönnetään kandidaatin arvo.

Opintojen vanheneminen uusissa koulutusohjelmissa

Opintojen vanhenemisen periaatteet muuttuivat uusien koulutusohjelmien myötä. Keskeisimmät muutokset aikaisempiin periaatteisiin ovat seuraavat:

Kaikki opinnot mukaan lukien myös opintokokonaisuudet vanhenevat 10 vuodessa laskettuna suorituslukukauden lopusta.

 • Ylempi kokonaisuus ei enää päivitä alempaa kokonaisuutta vaan esimerkiksi perusopintokokonaisuus vanhenee, vaikka aineopintokokonaisuus olisi vielä alle 10 vuotta vanha 
 • Myös kieli- ja viestintäopinnot, jotka eivät ole aiemmin vanhentuneet, vanhenevat 10 vuodessa.
 • Opinnoilla ei ole enää päivitysmahdollisuutta, vaan kaikki yli 10 vuotta vanhat opinnot vanhenevat on suoritettava uudestaan, jos ne haluaa tutkintoon.
 • Uudet vanhenemissäännöt koskevat kaikkia opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa uusissa koulutusohjelmissa, tai jotka ovat siirtyneet niihin riippumatta siitä, milloin tutkinnonsuoritusoikeus on saatu.

Siirtymäaikana vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti opiskelevien osalta noudatetaan aikaisempia vanhenemissääntöjä. Lisätietoa löydät tiedekuntasi ohjeesta.

Siirtyminen uusiin koulutuksiin

Mikäli opintosi ovat siinä vaiheessa, että tutkinnon suorittaminen loppuun on mahdollista 31.7.2020 mennessä, sinun kannattaa suorittaa tutkintosi vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti.

Mikäli taas opintosi ovat siinä vaiheessa, ettei valmistuminen ole mahdollista 31.7.2020 mennessä, sinun kannattaa harkita siirtymistä uuteen koulutusohjelmaan jo ennen siirtymäajan päättymistä.

Siirtyminen vanhasta tutkintorakenteesta uuteen koulutusohjelmaan on mahdollista vasta, kun tutkinnonsuoritusoikeutesi on voimassa. Siirtyminen tapahtuu alla olevalla e-lomakkeella.

Huomioithan, että siirtyminen on sitovaa, etkä voi enää palata suorittamaan opintojasi vanhan tutkintorakenteen mukaisesti. 

Ennen siirtymispäätöstä laadithan henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja huomioit seuraavat asiat:

 • Perehdy huolella yliopiston yleisiin siirtymäohjeisiin ja erityisesti oman tiedekuntasi siirtymäsääntöihin Flammassa. Vanhoista koulutuksista/pääaineista voi siirtyä vain siirtymäsäännöissä päätettyihin koulutusohjelmiin ja/tai opintosuuntiin. Flammaan kirjautuminen edellyttää voimassa olevaa käyttäjätunnusta. Ohjeet käyttäjätunnuksen aktivoimiseen löydät Helpdeskin sivuilta.
 • Koulutusohjelmat, opintosuunnat tai pääaineet voivat antaa suosituksia siitä, missä vaiheessa kannattaa siirtyä uusiin koulutusohjelmiin.
 • Uusien koulutusohjelmien tutkintorakenteet poikkeavat vanhojen koulutusten rakenteista. Löydät tutkintorakenteet WebOodin opinto-oppaista (ei vaadi kirjautumista). Täältä löydät ohjeen siitä, kuinka löydät tutkintorakenteet. 
 • Huomioi uusien koulutusohjelmien tiukemmat vanhenemissäännöt (ks. tämän sivun luku Opintojen vanheneminen)
 • Mikäli siirryt kandivaiheessa uuteen koulutusohjelmaan, sinulle luodaan maisteriohjelmavaihtoehdot tiedekuntien päätösten mukaisesti. 

Tiedekuntakohtaiset e-lomakkeet uuteen koulutusohjelmaan siirtymistä varten: