Tutkinnon rakenne ja laajuus

Farmaseutin koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu vain uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. Mikäli opiskelet vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti, katso ohjeita teemasta Vanhoissa koulutuksissa opiskelevat.

Yliopistossa suoritetaan ensin alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) ja sen jälkeen ylempi korkeakoulututkinto (maisteri). Maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollisuus hakeutua jatko-opiskelijaksi suorittamaan tohtorin tutkintoa. Tässä ohjeessa kerrotaan perustutkintojen eli alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen rakenteista Helsingin yliopistossa.

Tutkinnon laajuus

Opintojen laajuus mitoitetaan opintopisteillä. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää.

Tutkinnot on mitoitettu siten, että yhden lukuvuoden aikana opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä. Se tarkoittaa 1600 tunnin vuosittaista työpanosta eli päätoimista opiskelua. Työmäärä vastaa noin yhdeksän kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Alemman korkeakoulututkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja ylemmän 120 opintopistettä. Tutkintojen maksimilaajuus on alemmassa korkeakoulututkinnossa 200 op ja ylemmässä 135 op.

Poikkeuksellinen tutkinnon laajuus on psykologian maisterin tutkinnossa (150 op) sekä eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnossa (180 op).

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 360 op ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 330 op. Näihin koulutuksiin ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa.

Mistä opinnoista tutkintorakenne koostuu?

Kunkin koulutusohjelman opinto-oppaassa avataan koulutusohjelmassa suoritettavan tutkinnon tutkintorakenne, eli mitä opintoja on suoritettava tutkintoa varten. Opinto-oppaat löydät WebOodista.

Kaikkiin Helsingin yliopistossa suoritettaviin kandidaatin tutkintoihin sisältyy:

 • vähintään 60 op opintoja koulutusohjelman tieteenalalta: vähintään 25 op:n laajuiset oman alan perusopinnot sekä vähintään 35 op:n laajuiset oman alan aineopinnot, joihin sisältyy 6 op:n laajuinen tutkielma ja kypsyysnäyte
 • vähintään 10 op viestintä- ja kieliosaamisen opintoja
 • vähintään 3 op tieto- ja viestintätekniikan ja tiedonhallinnan opintoja
 • vähintään 10 op työelämäjakso ja asiantuntijatehtäviin valmentavia osuuksia
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma
 • valtakunnallinen kandipalaute
 • yliopiston oma opiskelijapalaute
 • valinnaisia opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista.

Tutkintoihin pitää sisältyä työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua.

Kaikkiin Helsingin yliopistossa suoritettaviin maisterin tutkintoihin sisältyy:

 • vähintään 60 op:n laajuiset koulutusohjelman tieteenalan syventävät opinnot, joihin sisältyy 30 op:n laajuinen tutkielma ja kypsyysnäyte. Poikkeuksena: lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen aloilla tutkielman laajuus on 20 op
 • 60 op muita opintoja, jotka voivat olla tieteenalan opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma
 • yliopiston oma opiskelijapalaute.

Tutkintoihin pitää sisältyä työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua.

Koulutusohjelmasi erityispiirteet

Farmaseutin koulutusohjelma

Farmaseutin koulutusohjelmassa opinnot on ryhmitelty monitieteellisiin ja oppiaineiden yhteistyönä toteutettaviin opetuskokonaisuuksiin eli juonteisiin.

Juonnemallin tavoitteena on integroida opinnot läpi tutkinnon kulkeviin laajempiin kokonaisuuksiin. Koulutus koostuu siten juonnemallin mukaisesti järjestetyistä perus- ja aineopinnoista. Tutkintoon sisältyy lopputyö ja kaksi kolmen kuukauden harjoittelujaksoa.

Farmaseutin koulutusohjelma (180 op)

 • Juonne 1: Tieteellinen ajattelu ja ammatillinen kasvu 50 op 
 • Juonne 2: Potilas ja lääkehoito 55 op
 • Juonne 3: Farmaseuttiset luonnontieteet 55 op
 • Juonne 4: Valinnaiset opinnot 20 op
  Suoritat valinnaisia opintoja yhteensä 20 op, joihin voit sisällyttää yhden tai kaksi vähintään 10 opintopisteen laajuista farmaseuttista opintopolkua. Opintopolkujen lisäksi tai niiden sijaan voit sisällyttää valinnaisiin opintoihisi mitä tahansa muita yliopisto-opintoja. Suunnittelet valinnaiset opintosi henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassasi (HOPS).

Vaihtoehtoiset opintopolut juonteessa 4

a) Kliininen farmasia
b) Lääketeollisuus ja viranomaistyö
c) Tutkimustyö ja tieteellinen ajattelu

Farmaseutin tutkintorakenne 2019 (PDF)

Farmaseutin tutkintorakenne 2018 (PDF)

Farmaseutin tutkintorakenne 2017 (PDF)

Farmaseutin koulutusohjelman ajoituskaavio 2019 aloittaneille opiskelijoille (PDF)

Farmaseutin koulutusohjelman ajoituskaavio 2018 aloittaneille opiskelijoille (PDF)

Farmaseutin koulutusohjelman ajoituskaavio 2017 aloittaneille opiskelijoille (PDF)

Farmaseutin pätevyys

Kun valmistut farmaseutiksi, sinun tulee anoa oikeutta harjoittaa farmaseutin ammattia. Ammatinharjoittamisoikeuden myöntää Sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Farmaseutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, eli ammattia saa harjoittaa itsenäisesti vain asianmukaisen koulutuksen saanut, valvovan viranomaisen rekisteröimä henkilö.

Koulutusohjelman tutkintorakenne