Tutkinnon rakenne ja laajuus

Proviisorin koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu vain uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. Mikäli opiskelet vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti, katso ohjeita tiedekuntasi intranet-sivuilta.   

Yliopistossa suoritetaan ensin alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) ja sen jälkeen ylempi korkeakoulututkinto (maisteri). Maisterin tutkinnon jälkeen on mahdollisuus hakeutua jatko-opiskelijaksi suorittamaan tohtorin tutkintoa. Tässä ohjeessa kerrotaan perustutkintojen eli alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen rakenteista Helsingin yliopistossa.

Tutkinnon laajuus

Opintojen laajuus mitoitetaan opintopisteillä. Opintojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää.

Tutkinnot on mitoitettu siten, että yhden lukuvuoden aikana opintoja suoritetaan noin 60 opintopistettä. Se tarkoittaa 1600 tunnin vuosittaista työpanosta eli päätoimista opiskelua. Työmäärä vastaa noin yhdeksän kuukauden täysipäiväistä työskentelyä.

Alemman korkeakoulututkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja ylemmän 120 opintopistettä. Tutkintojen maksimilaajuus on alemmassa korkeakoulututkinnossa 200 op ja ylemmässä 135 op.

Poikkeuksellinen tutkinnon laajuus on psykologian maisterin tutkinnossa (150 op) sekä eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnossa (180 op).

Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 360 op ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnon laajuus on 330 op. Näihin koulutuksiin ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa.

Mistä opinnoista tutkintorakenne koostuu?

Kunkin koulutusohjelman opinto-oppaassa avataan koulutusohjelmassa suoritettavan tutkinnon tutkintorakenne, eli mitä opintoja on suoritettava tutkintoa varten. Opinto-oppaat löydät WebOodista.

Kaikkiin Helsingin yliopistossa suoritettaviin kandidaatin tutkintoihin sisältyy:

 • vähintään 60 op opintoja koulutusohjelman tieteenalalta: vähintään 25 op:n laajuiset oman alan perusopinnot sekä vähintään 35 op:n laajuiset oman alan aineopinnot, joihin sisältyy 6 op:n laajuinen tutkielma ja kypsyysnäyte
 • vähintään 10 op viestintä- ja kieliosaamisen opintoja
 • vähintään 3 op tieto- ja viestintätekniikan ja tiedonhallinnan opintoja
 • vähintään 10 op työelämäjakso ja asiantuntijatehtäviin valmentavia osuuksia
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma
 • valtakunnallinen kandipalaute
 • yliopiston oma opiskelijapalaute
 • valinnaisia opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista.

Tutkintoihin pitää sisältyä työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua.

Kaikkiin Helsingin yliopistossa suoritettaviin maisterin tutkintoihin sisältyy:

 • vähintään 60 op:n laajuiset koulutusohjelman tieteenalan syventävät opinnot, joihin sisältyy 30 op:n laajuinen tutkielma ja kypsyysnäyte. Poikkeuksena: lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen aloilla tutkielman laajuus on 20 op
 • 60 op muita opintoja, jotka voivat olla tieteenalan opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista koulutusohjelmista
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma
 • yliopiston oma opiskelijapalaute.

Tutkintoihin pitää sisältyä työelämäorientaatiota ja urasuunnittelua.

Koulutusohjelmasi erityispiirteet

Proviisorin koulutusohjelma

Kokopäiväopiskelija voi suorittaa proviisorin tutkinnon kahdessa vuodessa farmaseutin tutkinnon pohjalta. Proviisorin tutkintoon johtava koulutus koostuu aineopinnoista ja syventävistä opinnoista, jotka sisältävät pro gradu -tutkielman. Opiskelijan, joka hyväksytään suorittamaan proviisorin tutkintoa, on ensin suoritettava farmaseutin tutkinto.

Opintojen ajoituskaavio 2019 aloittaneille proviisoriopiskelijoille (PDF)

Opintojen ajoituskaavio 2018 aloittaneille proviisoriopiskelijoille (PDF)

Proviisorin tutkinto 120 op, tutkintorakenne

1. Proviisorin aineopinnot 30 op

Kaikille pakolliset opintojaksot:

 • PROV-101 Lääkkeen kehitys ja käyttö 20 op
 • PROV-101A Lääkkeen kehitys ja prekliininen arviointi 10 op
 • PROV-101B Lääke valmisteeksi ja rationaaliseen käyttöön 10 op
 • PROV-102 Lääketutkimuksen analyyttiset ja tilastolliset menetelmät 5 op
 • PROV-103 Liiketalous lääketoimialalla 5 op
 • PROV-104 Proviisorin portfolio (0 op)

2. Proviisorin valinnaiset opinnot 20 op

3. Syventävät opinnot 70 op

Syventävien opintojen rakenne on seuraava:

 • PROV-002 Pro gradu -tutkielman kirjallisuuskatsaus, tutkimussuunnitelma ja seminaarit 10 op
 • PROV-003 Pro gradu -tutkielma proviisorin tutkinnossa 30 op

 Henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiset syventävät opinnot 30 op

Syventävät opinnot suoritetaan yhdessä seuraavista suuntautumisvaihtoehdoista:

 • Biofarmasian opintosuunta
 • Farmaseuttisen biologian opintosuunta
 • Farmakologian opintosuunta
 • Farmaseuttisen kemian opintosuunta
 • Farmasian teknologian opintosuunta
 • Sosiaalifarmasian opintosuunta 
 • Teollisuusfarmasian opintosuunta

Proviisorin tutkintorakenne 2019 (PDF)

Proviisorin tutkintorakenne 2018 (PDF)

Proviisorin tutkintorakenne 2017 (PDF)

Opintosuunnat

Syventävien opintojen opintosuunnan valinta tehdään ns. neljännen vuoden syksyn päätteeksi osana proviisorin portfoliotyöskentelyä. Toisen periodin lopussa tai arviointiviikolla järjestetään opintosuuntien esittelyt, joiden jälkeen opiskelijat hakevat opintosuuntiin annettujen ohjeiden mukaisesti.

Pätevyydet

Farmaseutti ja proviisori ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, eli ammattia saa harjoittaa itsenäisesti vain asianmukaisen koulutuksen saanut, valvovan viranomaisen rekisteröimä henkilö. Kun valmistut farmaseutiksi tai proviisoriksi, sinun tulee anoa oikeutta harjoittaa farmaseutin tai proviisorin ammattia. Ammatinharjoittamisoikeuden myöntää Sosiaali ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Koulutusohjelman tutkintorakenne