Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Farmasian tiedekunnan ohjeet opetuksen järjestämisestä yliopiston poikkeustilanteessa

25.3.2020
Farmaseutin koulutusohjelma
Proviisorin koulutusohjelma

Farmasian tiedekunta noudattaa Helsingin yliopiston valmiusryhmän ohjeita. Seuraavat ohjeet tarkentavat näitä ohjeita farmasian tiedekunnan farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmien osalta. Seuraa säännöllisesti myös Helsingin yliopiston tiedotusta ja lue yliopiston ohjeistusta koronaviruksen vaikutuksesta opiskeluun.

Tiedekunnan tavoitteena on ensisijaisesti pyrkiä varmistamaan pakollisten opintojaksojen opetus ja opintojensa loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden valmistuminen. 

Opetustilaisuuteen osallistuvien opettajien ja opiskelijoiden tulee tuntea itsensä terveeksi. Mikäli opetukseen saapuu henkilö, jolla on infektion oireita, tulee häntä pyytää poistumaan. Opetus tulee keskeyttää, jos infektio-oireinen henkilö ei poistu.  

Tiedottaminen opetuksen toteutustapojen muutoksista

Opintojakson opettajat vastaavat siitä, että opiskelijoille tiedotetaan opetuksen toteutustapojen muutoksista. Tämä tapahtuu pääsääntöisesti opintojakson Moodle-alueella. Muutoksista tulee tiedottaa myös koulutussuunnittelijalle.  

Luennot

Luento-opetusta ei toteuteta lähiopetuksena 18.3.-13.5.2020. Tämänkin jälkeen opetus suositellaan hoidettavaksi etäopetuksena 31.5.2020 asti. Tiedekunta suosittelee etäluentoja joko reaaliaikaisena suoratoistona (striimaus) tai videotallenteena. Ensisijaisesti suositellaan Zoomin käyttöä striimaukseen. Opettaja voi myös järjestää opetuksen striimauksen ja tallentamisen joko Unitube-studioissa (Infokeskuksen 3. kerroksen studio tai opetusapteekki) tai Unitube-luentosaleissa. Opettajia kannustetaan muuttamaan luentoja flipped classroom -tyyppisiksi sekä tarjoamaan opiskelijoille itseopiskelumateriaalia.  

Vierailevilta luennoitsijoilta tulee ajoissa selvittää, onko heillä mahdollisuus striimata luento tai tehdä siitä tallenne. 

Laboratoriokurssit ja pienryhmätyöskentelyä sisältävät opintojaksot 

Harjoitustyökursseilla ei toteuteta laboratorio-opetusta 18.3.-13.5.2020 välisenä aikana. Laboratorio-opetusta voidaan jatkaa tämän jälkeen, ellei lähiopetussulkua pidennetä tästä eteenpäin. Mikäli lähiopetussulku pitkittyy, valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille järjestetään korvaava suoritustapa. Laboratorio-opetusta voidaan tarvittaessa järjestää myös kesän 2020 aikana, jos lähiopetussulku ei jatku kesän yli. 

Pienryhmätyöskentely tulee järjestää eri tavoin virtuaalisesti (Zoom, OneDrive, Facebook-ryhmät jne.) 

Tentit

Tentit järjestetään joko sähköisenä tai vaihtoehtoista arviointimenetelmää hyödyntäen. Examinarium-tenttitilat ovat toistaiseksi käytössä. Tavoitteena on järjestää sähköinen tentti tai korvaava arviointimenetelmä sekä kurssien lopputenteille että uusintatenteille. Tenttien siirtämistä myöhempään ajankohtaan ei suositella ratkaisuksi salitenttien peruuntumiselle, ellei tälle ole erityisiä perusteita. Vastuuopettaja tiedottaa muutoksista kurssinsa Moodle-alueella tai kurssisivuilla. 

Valinnaiset opintojaksot 

Valinnaiset opintojaksot on toteutettava etäopetuksena 18.3.-13.5.2020 tai siirrettävä myöhempään ajankohtaan. Opiskelijoiden valmistumisen kannalta tärkeistä valinnaisista opintojaksoista suositellaan tarjottavan korvaava tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka mahdollistaa opiskelijan valmistumisen ilman tarpeetonta viivettä. 

Opetusapteekkiharjoittelu

Kotimaassa tapahtuvia harjoitteluja jatketaan normaalisti. Harjoittelun jatkuminen tai peruuntuminen on työnantajan päätettävissä ja työnantajan tilanteesta riippuvainen, sillä harjoittelija on työsuhteessa työnantajaan. Yliopiston päätös lähiopetuksen määräaikaisesta keskeyttämisestä ei vaikuta harjoitteluun, koska kyseessä on tutkintoon kuuluva harjoittelu työpaikalla. Tärkeintä on noudattaa yleisiä ohjeistuksia hygieniasta ja pitää tiukasti kiinni perusohjeesta, että sairaana tai oireilevana ei mennä töihin. Harjoittelun aikaisten sairauspoissaolojen ohjeistuksissa ei ole muutoksia, joten 2 sairauspoissaolopäivää kuukautta kohti (6 pv / 3 kk) on yhä enimmäismäärä, jonka voi olla pois ilman, että harjoittelujaksoa täytyy pidentää. 

Pro gradu -tutkielmatyöskentely 

Ensisijaisesti pro gradu -tutkimus tapahtuu etänä ajanjaksolla 18.3.-13.5.2020. Opiskelija tekee tulosten käsittelyä, analyysiä ja vastaavia työvaiheita etätyöskentelynä. Jos pro gradu -tutkielman kokeellinen työvaihe on loppuvaiheessa, on mahdollista, että kokeellinen työ jää suppeammaksi. Tästä sovitaan ohjaajan kanssa. 

Tapauskohtaisesti erikseen arvioidaan, onko opiskelijalla mahdollisuus tehdä kokeellista laboratoriotyötä etätyöjakson aikana. Jos pro gradu -tutkimus on kesken ja on pakottava tarve tutkimuksen eteenpäin viemiseksi, opiskelija voi tehdä laboratoriotyöskentelynä kriittisimmät työvaiheet (kuten tutkimuksen pitkät koesarjat, joissa työvaiheen väliin jääminen aiheuttaisi koesarjan epäonnistumisen). Opiskelija voi työskennellä laboratoriossa sillä edellytyksellä, että ohjaaja on varmistunut varotoimien toteutumisesta laboratoriossa ja tarvittaessa lähiohjaus on mahdollistettu. Opiskelijan tulee olla tietoinen vaadittavista varotoimista (samassa tilassa voi enintään työskennellä 10 henkilöä ja riittävästä etäisyydestä muihin laboratoriossa työskenteleviin tulee huolehtia). Ohjaajan vastuulla on arvio laboratorioon tulemisen kriittisyydestä. Opiskelijan työskentely ohjeistetun etätyöskentelyjakson ajan laboratoriossa on vapaaehtoista. Sellaisten gradutöiden jatko, joissa joudutaan työskentelemään Koe-eläinkeskuksessa, on arvioitava erityisen huolellisesti. 

Jos pro gradu -tutkielman kokeellinen työ on alkuvaiheessa, tutkimuksen aloitusta voidaan lykätä tai tutkimuksen toteutustavasta voidaan sopia toisin. Pro gradu -tutkielma voi olla laajempi kirjallinen työ (kuten systemaattinen kirjallisuuskatsaus). Tapauksissa, joissa opiskelija on jo ehtinyt aloittaa kokeellista työosuutta ja sovitaan työn vaihtumisesta kirjalliseen työhön, on kiinnitettävä huomiota siihen, että jo tehty työmäärä huomioidaan ja työskentelyn laajuus kokonaisuutena säilyy edelleen samana (30 op). 

Varautuminen sairastumisiin 

Opettajien tulee etukäteen miettiä, miten opetus on mahdollista järjestää, jos opettaja sairastuu itse (esim. sijaisjärjestelyt, vaihtoehtoiset suoritustavat, itsenäinen opiskelu). Opetuksen järjestämisessä etusijalla ovat kaikille opiskelijoille pakolliset kurssit.