Läsårsanmälan

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Den här instruktionen är avsedd för både studenter som studerar enligt de gamla fordringarna och studenter i de nya utbildningsprogrammen. 

Som examensstuderande ska du varje år anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande vid universitetet. Detta gäller både grundexamensstuderanden och doktorander.

Om du är första årets studerande ska du följa anvisningarna i det brev du fått och sedan börja läsa anvisningarna i temat För nya studerande. Om du redan har en giltig studierätt vid Helsingfors universitet och nu får en ny studierätt ska du även då följa anvisningarna för nya studeranden.

Anmälningsanvisningarna för doktorander finns under temat Anvisningar för doktorander.

Samtidigt som du gör din läsårsanmälan ska du även uppdatera dina kontaktuppgifter och se till att de hålls uppdaterade.

Anmäl dig som närvarande

För att kunna avlägga studier ska du anmäla dig som närvarande. Anmälningstiden för läsåret 2018–2019 är 1.5–31.8.2018. Som grundexamensstuderande ska du betala studentkårens (HYY) medlemsavgift. Om du har rätt att avlägga både grundexamen och doktorsutbildning ska du betala grundexamensstuderandens medlemsavgift.

Om din tid för att avlägga examen enligt lagen som begränsar studietiden har gått ut ska du innan anmälan ansöka om förlängd studietid hos din fakultet.

Kom ihåg att anmäla dig som frånvarande för de terminer då du har en lagstadgad orsak för frånvaron. Då minskar frånvaron inte din examensprestationstid.

Observera att om du åker för utbyte eller avlägger JOO-studier vid någon annan finländsk högskola ska du anmäla dig som närvarande vid Helsingfors universitet.

Om du är studerande inom medicin, odontologi eller farmakologi och temporärt arbetar som legitimerad yrkesutbildad inom hälsovården ska du anmäla dig som närvarande. Valvira antecknar dig då i centralregistret för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki). Om du anmäler dig som frånvarande avlägsnas registeranteckningen och du kan inte arbeta inom hälso- och sjukvården.

Automatisk anmälan

Automatisk anmälan är möjligt 1.5–31.8.2018 om du har en giltig användarbehörighet hos universitetet. Då registreras både betalningen och anmälan i realtid. Om du har varit frånvarande det senaste läsåret aktiveras din användarbehörighet automatiskt för att göra anmälan möjlig. Dina användarbehörigheter gäller tills 31.8.2018. Om du inte ännu har ett användarnamn vid universitetet kan du aktivera användarnamnet här.

Anmäl dig via Oili. Observera att om du redan hunnit anmäla dig via WebOodi så ska du inte längre anmäla dig via Oili. Annars betalar du HYY:s medlemsavgift två gånger.

Om du endast anmäler dig för höstterminen (1.8–31.12) antecknas automatiskt en frånvaro för vårterminen (1.1–31.7).

Personlig anmälan

Om du betalar HYY:s medlemsavgift via banken med det allmänna referensnumret eller via en utländsk bank ska du anmäla dig personligen. Detta innebär att du ska leverera betalningskvittot till studentservicen. Du kan skicka kvittot som en e-postbilaga. Som kvitto duger ett kvitto som skrivits ut från nätbanken och där arkiveringskoden syns. E-postmeddelanden som anlänt senast 31.8.2018 kl. 23.59 godkänns. Du får en kvittering då e-postmeddelandet har behandlats.

Anmäl dig som frånvarande

Även anmälan om frånvaro ska göras under anmälningstiden 1.5–31.8.2018. Du kan anmäla dig som frånvarande i Oili om du är grundexamensstuderande med giltig användarbehörighet.

Du kan även anmäla dig frånvarande på studentservicen, antingen per e-post eller personligen. Kom ihåg att ange antingen ditt studentnummer eller din födelsetid i meddelandet. E-postmeddelanden som anlänt senast 31.8.2018 kl. 23.59 godkänns och du får en kvittering då e-postmeddelandet har behandlats.

Du kan när som helst under läsåret ändra frånvaroanmälan till närvaroanmälan. Om du varit frånvarande flera år finns det dock skäl att kontrollera studierättens status på studentservicen. Betalning av medlemsavgiften och automatisk anmälan fungerar endast under den egentliga anmälningstiden. Övriga tider måste du använda det allmänna referensnumret då du betalar medlemsavgift och sedan skicka in kvittot till studentservicen som registrerar din anmälan. Du kan skicka kvittot som en e-postbilaga.

Anmälan till vårterminen

Om du anmält dig som frånvarande under hela läsåret eller som närvarande endast under höstterminen och nu vill anmäla dig som närvarande för vårterminen ska du följa anvisningarna nedan.

Det finns ingen särskild anmälningstid för vårterminen, men den ska göras innan du börjar studierna.

Om du har anmält dig endast för höstterminen och tar examen under höstterminen kan du inte efter utexamineringen anmäla dig för den kommande vårterminen.

Som grundexamensstuderande kan du ändra din status till närvarande och betala HYY:s medlemsavgift i Oili. Oili är öppen 1.11.2018–15.1.2019 kring årsskiftet. Om du varit frånvarande under höstterminen måste du först aktivera ditt användarnamn. Alternativt kan du även använda det allmänna referensnumret för att betala HYY:s medlemsavgift och skicka in kvittot för registrering till studentservicen. Du kan skicka kvittot som en e-postbilaga.

Från och med början av januari kan du hämta vårterminens dekal för studentkortet på HYY:s servicebyrå.

Om du inte alls anmält dig under tiden 1.5–31.8 eller om du redan flera läsår glömt att anmäla dig ska du se anvisningarna under punkten ”Glömde du anmäla dig”?

Studentkårens medlemsavgift

Läsåret 2018–2019

Grundexamensstuderande: 100,00 euro

Höstterminen 2018

Grundexamensstuderande: 52,00 euro

Vårterminen 2019

Grundexamensstuderande: 48,00 euro

Kontonummer och referensnummer för betalning av studentkårens medlemsavgift

Kontonumren är:

  • Nordea FI80 1573 3000 0324 57
  • Danske Bank FI80 8000 1500 0668 82

Det allmänna referensnumret är 28 04990. Om du betalar medlemsavgiften med det allmänna referensnumret ska du skicka in kvittot till studentservicen för registrering av anmälan senast 31.8.

Betalning från utländsk bank

Kontonumret är Nordea Bank Ltd. FI 80 1573 3000 0324 57 och BIC-koden är NDEAFIHH.

Om du betalar medlemsavgiften via en utländsk bank registreras anmälan inte automatiskt. Skicka in betalningskvittot senast 31.8.2018 till studentservicen för registrering av anmälan

Att återkalla anmälan

Du kan återkalla din anmälan genom att kontakta studentservicen.

Anmälan för höstterminen eller hela läsåret kan återkallas genom att kontakta studenservicen senast 31.8. Anmälan för vårterminen ska återkallas senast 15.1.

Du kan lösa ut den medlemsavgift du betalt hos Studentkårens medlemstjänst senast 30.9/31.1.

Läsårsdekal och studentkalender

Efter att du anmält dig som närvarande kan du hämta den nya läsårsdekalen och studentkalendern. Dekaler och kalendrar delas ut på HUS servicebyrån och på campus i Gumtäkt, Mejlans (nya läsårsdekalen, inga  studentkalendern) och Vik.

HUS servicebyrån, Mannerheimvägen 5 A, 2:a vån

  • mån 10-16
  • tis-fre 10-15

Gumtäck, Physicum 2.våning, Gustaf Hällströms gatan 2a

  • mån 12-15
  • tis 10-13

Vik, Infocentrum Korona, 3. vån. rum 343A, Viksbågen 11

  • mån 12–15

Meilahti, Biomedicum 1, trädje våningen (27.8.-30.9.2018)

  • mån-tis 12-15
  • ons-tors 10-13

Observera att ett ombud som hämtar läsårsdekalen ska uppvisa en fullmakt. Du kan få dekalen för ett studentkort med Mastercard-betalningsegenskapen endast genom att personligt hämta den.

Glömde du anmäla dig?

Om du inte anmäler dig som antingen närvarande eller frånvarande under anmälningstiden (1.5–31.8) förlorar du din rätt att avlägga examen. Observera att ifall du försummar att anmäla dig till läsåret så förbrukar det även din examensprestationstid.

Om din studietid enligt lagen som begränsar studietiden upphör 31.7.2018 och du fram till det varit närvarande eller frånvarande och har ansökt/fått förlängd studietid av din fakultet behöver du inte betala en återregistreringsavgift även om du anmäler dig efter anmälningstiden.

Hur din rätt att avlägga examen återaktiveras beror på när du söker aktivering.

Återvändo under det läsår du glömde bort anmälan

Om du efter att ha glömt anmälan vill återställa din examensstudierätt och anmäla dig som närvarande eller frånvarande under samma läsår senast 31.7 behöver du inte ansöka om återställande av studierätten hos fakulteten. Det räcker det med att du betalar återaktiveringsavgiften. När du anmäler dig som närvarande ska du också betala kåravgiften. Se betalnings- och anmälningsanvisningarna nedan.

Återvända senare

Om du ansöker om återställning av examensstudierätten och anmäler dig först läsåret efter du glömt anmälan, eller ännu senare, ska du först ansöka om återställande av rätten att avlägga examen hos fakulteten. Ansökan om att återställa rätten att avlägga examen tillställs den fakultet där du hade rätt att avlägga examen. Om du har studierätt för flera olika examina kan du lämna in din ansökan hos de fakulteter där du vill fortsätta studera.

Efter att fakulteten återställer din examensrätt ska du se betalnings- och anmälningsanvisningarna nedan.

Betalning och anmälan

Du måste alltid betala både återregistreringsavgiften (betalningsinformation nedan) och HYY:s medlemsavgift.

Sedan ska du skicka in kvitton på återregistreringsavgiften och HYY:s medlemsavgift till studentservicen. Som kvitto duger ett kvitto som skrivits ut från nätbanken och där arkiveringskoden syns. Om du har ett beslut om återställande av examensrätten utfärdat av fakulteten ska du också skicka in detta. Du märker väl att återregistreringsavgiften gäller per examensrätt.

Återregistreringsavgift

Avgiften för återregistrering är 35 euro. Betala in avgiften på Helsingfors universitets konto:
NORDEA FI23 1660 3000 0777 20 med referensnummer 0253 62312.

Om du betalar återregistreringsavgiften från utlandet är betalningsinformationen följande:
IBAN FI23 1660 3000 0777 20
Swift NDEAFIHH.

Students liable to pay for tuition

Students who are liable to pay for tuition are automatically registered as attending once they have paid their tuition fees. The tuition fee includes the compulsory Student Union (HYY) membership fee. Please read more in the Tuition fees instructions.