Läsårsanmälan

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Den här instruktionen är avsedd för både studenter som studerar enligt de gamla fordringarna och studenter i de nya utbildningsprogrammen. 

Som examensstuderande ska du varje år anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande vid universitetet. Detta gäller både grundexamensstuderanden och doktorander.

Om du är första årets studerande ska du följa anvisningarna i det brev du fått och sedan börja läsa anvisningarna i temat För nya studerande. Om du redan har en giltig studierätt vid Helsingfors universitet och nu får en ny studierätt ska du även då följa anvisningarna för nya studeranden.

Anmälningsanvisningarna för doktorander finns under temat Anvisningar för doktorander.

Samtidigt som du gör din läsårsanmälan ska du även uppdatera dina kontaktuppgifter och se till att de hålls uppdaterade.

Anmäl dig som närvarande för läsåret 2019-2020

För att kunna avlägga studier ska du anmäla dig som närvarande. Anmälningstiden är 1.5–2.9. Som grundexamensstuderande ska du betala studentkårens (HYY) medlemsavgift,se informationen om medlemsavgift. Om du har rätt att avlägga både grundexamen och doktorsutbildning ska du betala grundexamensstuderandens medlemsavgift.

Om din tid för att avlägga examen enligt lagen som begränsar studietiden har gått ut ska du innan anmälan ansöka om förlängd studietid hos din fakultet.

Kom ihåg att anmäla dig som frånvarande för de terminer då du har en lagstadgad orsak för frånvaron. Då minskar frånvaron inte din examensprestationstid.

Observera att om du åker för utbyte eller avlägger JOO-studier vid någon annan finländsk högskola ska du anmäla dig som närvarande vid Helsingfors universitet.

Om du är studerande inom medicin, odontologi eller farmakologi och temporärt arbetar som legitimerad yrkesutbildad inom hälsovården ska du anmäla dig som närvarande. Valvira antecknar dig då i centralregistret för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki). Om du anmäler dig som frånvarande avlägsnas registeranteckningen och du kan inte arbeta inom hälso- och sjukvården.

Automatisk anmälan

Automatisk anmälan är möjlig 1.5.–2.9. i fall ditt användarnamn vid universitetet är i kraft. Om du har varit frånvarande föregående läsår, aktiveras ditt användarnamn automatiskt för tiden 1.5.-2.9. för att göra automatiska anmälan möjlig. Om du ännu inte har universitetets användarnamn, gär det att aktivera det här.

Anmäl dig i Oili. Om du anmäler dig ändast för höstterminen, registrerars det automatiskt en frånvaroanmälan för våren.

Personligt anmälan

Betalar du medlemsavgiften till banken så att du använder det allmänna referensnumret eller via utländska banken, måste du anmäla dig personligt. Då skall du leverera kvittot på betalningen till studierådgivningen.

Du kan även skicka kvittot via e-post till studentinfo@helsinki.fi och då skall kvittot innehålla arkiveringskoden. E-postmeddelanden som anlänt senast 2.9. kl. 23.59 godkänns och du får en kvittering då e-postmeddelandet har behandlats.

Anmäl dig som frånvarande för läsåret 2019-2020

Även anmälan om frånvaro ska göras under anmälningstiden 1.5–2.9. Du kan anmäla dig som frånvarande i Oili om du är grundexamensstuderande med giltig användarbehörighet.

Du kan även anmäla dig frånvarande på studentservicen, antingen per e-post till studentinfo@helsinki.fi eller personligen. Kom ihåg att ange antingen ditt studentnummer eller din födelsetid i meddelandet. E-postmeddelanden som anlänt senast 2.9. kl. 23.59 godkänns och du får en kvittering då e-postmeddelandet har behandlats.

Du kan när som helst under läsåret ändra frånvaroanmälan till närvaroanmälan. Om du varit frånvarande flera år finns det dock skäl att kontrollera studierättens status på studentservicen. Betalning av medlemsavgiften och automatisk anmälan fungerar endast under den egentliga anmälningstiden. Övriga tider måste du använda det allmänna referensnumret då du betalar medlemsavgift och sedan skicka in kvittot till studentservicen som registrerar din anmälan. Du kan skicka kvittot som en e-postbilaga.

Studentkårens medlemsavgift för läsåret 2019-2020

Anmälningstiden är 1.5–2.9.

Läsåret 2019-2020

Grundexamensstuderande: 103,00 euro

Höstterminen 2019

Grundexamensstuderande: 53,50 euro

Vårterminen 2020

Grundexamensstuderande: 49,50 euro

Kontonummer och referensnummer för betalning av studentkårens medlemsavgift

Kontonumren är:

  • Nordea FI80 1573 3000 0324 57
  • Danske Bank FI80 8000 1500 0668 82

Det allmänna referensnumret är 28 04990. Om du betalar medlemsavgiften med det allmänna referensnumret ska du skicka in kvittot till studentservicen för registrering av anmälan senast 2.9.

Betalning från utländsk bank

Kontonumret är Nordea Bank Ltd. FI 80 1573 3000 0324 57 och BIC-koden är NDEAFIHH.

Om du betalar medlemsavgiften via en utländsk bank registreras anmälan inte automatiskt. Skicka in betalningskvittot senast 2.9.2019 till studentservicen för registrering av anmälan.

Att återkalla anmälan

Du kan återkalla din anmälan genom att kontakta studentservicen.

Anmälan för höstterminen eller hela läsåret kan återkallas genom att kontakta studenservicen senast 2.9. Anmälan för vårterminen ska återkallas senast 15.1.

Du kan lösa ut den medlemsavgift du betalt hos Studentkårens medlemstjänst senast 30.9/31.1.

Glömde du anmäla dig?

Om du inte anmäler dig som antingen närvarande eller frånvarande under anmälningstiden (1.5–2.9.) förlorar du din rätt att avlägga examen. Observera att ifall du försummar att anmäla dig till läsåret så förbrukar det även din examensprestationstid.

Om din studietid enligt lagen som begränsar studietiden upphör 31.7.2019 och du fram till det varit närvarande eller frånvarande och har ansökt/fått förlängd studietid av din fakultet behöver du inte betala en återregistreringsavgift även om du anmäler dig efter anmälningstiden.

Hur din rätt att avlägga examen återaktiveras beror på när du söker aktivering.

Återvändo under det läsår du glömde bort anmälan

Om du efter att ha glömt anmälan vill återställa din examensstudierätt och anmäla dig som närvarande eller frånvarande under samma läsår senast 31.7. behöver du inte ansöka om återställande av studierätten hos fakulteten. Det räcker det med att du betalar återaktiveringsavgiften. När du anmäler dig som närvarande ska du också betala kåravgiften. Se betalnings- och anmälningsanvisningarna nedan.

Återvända senare

Om du anmäler dig först läsåret efter du glömt anmälan, eller ännu senare, ska du först ansöka om återställande av rätten att avlägga examen hos fakulteten. Ansökan om att återställa rätten att avlägga examen tillställs den fakultet där du hade rätt att avlägga examen. Om du har studierätt för flera olika examina kan du lämna in din ansökan hos de fakulteter där du vill fortsätta studera.

Efter att fakulteten återställer din examensrätt ska du se betalnings- och anmälningsanvisningarna nedan.

Betalning och anmälan

Du måste alltid betala både återregistreringsavgiften och HYY:s medlemsavgift.

Sedan ska du skicka in kvitton på återregistreringsavgiften och HYY:s medlemsavgift till studentservicen. Som kvitto duger ett kvitto som skrivits ut från nätbanken och där arkiveringskoden syns. Om du har ett beslut om återställande av examensrätten utfärdat av fakulteten ska du också skicka in detta. Du märker väl att återregistreringsavgiften gäller per examensrätt.

Återregistreringsavgift

Avgiften för återregistrering är 35 euro. Betala in avgiften på Helsingfors universitets konto:

IBAN: FI58 5000 0120 3778 32
SWIFT (BIC): OKOYFIHH

Referens: 99113034
Bank: OP pankki, Gebhardinaukio 1, FI-00510 Helsinki, Finland

Students liable to pay for tuition

Students who are liable to pay for tuition are automatically registered as attending once they have paid their tuition fees. The tuition fee includes the compulsory Student Union (HYY) membership fee. Please read more in the Tuition fees instructions.