Läsårsanmälan

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

De här anvisningarna är avsedda för både examensstuderande som studerar enligt de gamla examensfordringarna och för examensstuderande i de nya utbildningsprogrammen. 

Som examensstuderande ska du varje år anmäla dig som antingen närvarande eller frånvarande vid universitetet. Detta gäller både grundexamensstuderande och doktorander. Anvisningar för läsårsanmälan för doktorander finns här.

Om du är första årets studerande ska du följa anvisningarna i antagningsbrevet du fått. Om du redan har en giltig studierätt vid Helsingfors universitet och nu får en ny studierätt ska du också följa anvisningarna i antagningsbrevet.

Om du har fått studierätt redan i fjol men anmälde dig som frånvarande för det första läsåret (exempelvis på grund av militärtjänstgöring eller någon annan lagstadgad orsak), se anvisningarna på denna sida i det första avsnittet under rubriken ’Personlig anmälan’.

Anmäl dig som närvarande för läsåret 2019-2020

För att kunna avlägga studier måste du anmäla dig som närvarande. Anmälningstiden för läsåret 2019–2020 är 1.5–31.8.2019. Grundexamensstuderande ska betala studentkårens (HUS) medlemsavgift i samband med närvaroanmälan, se anvisningarna längre ner. Studentkårsavgiften är frivillig för doktorander. Här hittar du betalningsanvisningar för doktorander. Om du har rätt att avlägga både grundexamen och doktorsutbildning ska du betala kåravgiften för grundexamensstuderande.

Studentkårsavgiften för läsåret 2019–2020

Läsåret 2019–2020

Grundexamensstuderande: 103,00 euro

Höstterminen 2019

Grundexamensstuderande: 53,50 euro

Vårterminen 2020

Grundexamensstuderande: 49,50 euro

Anmälan i Oili 

Elektronisk anmälan i Oili är möjlig 1.5–2.9.2019 om du har ett giltigt HU-användarnamn. Då registreras både betalningen och anmälan i realtid. Gör läsårsanmälan här. Om du har varit frånvarande föregående läsår aktiveras ditt användarnamn automatiskt för att göra automatisk anmälan möjlig. Ditt användarnamn gäller i så fall fram till 2.9. Om du ännu inte har universitetets användarnamn kan du aktivera det här.

Om du anmäler dig endast för höstterminen (1.8–31.12) registreras du automatiskt som frånvarande för vårterminen (1.1–31.7).

Om du av någon orsak inte kan göra en automatisk anmälan i Oili kan du anmäla dig personligen hos Studentservicen. Du kan göra en automatisk läsårsanmälan och betala kåravgiften i Oili endast under den egentliga anmälningstiden. Om du anmäler dig vid en annan tidpunkt måste du göra det personligen.

Personlig anmälan

Om du inte har en giltig användarbehörighet (till exempel för att du har varit frånvarande under det första studieåret av en lagenlig orsak) eller om du av någon annan orsak inte kan göra en automatisk läsårsanmälan i Oili, kan du betala studentkårsavgiften via banken med ett allmänt referensnummer. Det går också att betala kåravgiften via en utländsk bank. Kom ihåg att lämna in ett kvitto på betalningen till Studentservicen. Du kan skicka kvittot via e-post till adressen studentinfo@helsinki.fi. Som kvitto på betalningen godkänns en utskrift från nätbanken (arkiveringskoden ska synas). Kom ihåg att ange också ditt födelsedatum eller studentnummer i meddelandet. E-postmeddelanden som har kommit in senast 2.9 kl. 23.59 godkänns. Du får en bekräftelse när ditt meddelande har behandlats.

Kontonummer och referensnummer för betalning av studentkårens medlemsavgift

Kontonummer:

  • Nordea FI80 1573 3000 0324 57
  • Danske Bank FI80 8000 1500 0668 82

Det allmänna referensnumret är 28 04990. Om du betalar medlemsavgiften med det allmänna referensnumret ska du lämna in ett kvitto till Studentservicen senast 2.9 för att din anmälning ska registreras.

Betalning från utländsk bank

Kontonumret är FI 80 1573 3000 0324 57 (Nordea Bank Ltd.) och BIC-koden är NDEAFIHH.

Kom ihåg att lämna in ett kvitto till Studentservicen senast 2.9 för att din anmälning ska registreras.

När du ska anmäla dig som närvarande 

Anmäl dig som närvarande om du har för avsikt att genomföra studier under läsåret. Kom ihåg att anmäla dig som frånvarande för de terminer då du har en lagenlig orsak till frånvaro. Du ska också lämna in ett intyg över frånvarons grund till Studentservicen. Då förbrukar du inte av din studietid under frånvaron. Läs mera om lagenliga orsaker till frånvaro här. Du kan anmäla dig som frånvarande även av andra än lagenliga orsaker, men observera att det förbrukar din studietid.

Om din studietid har tagit slut enligt lagen om begränsning av studietiden måste du ansöka om extra tid hos din fakultet.

Observera att om du åker på utbyte eller genomför JOO-studier vid någon annan finländsk högskola ska du anmäla dig som närvarande vid Helsingfors universitet.

Om du är studerande inom medicin, odontologi eller farmakologi och temporärt arbetar som legitimerad yrkesutbildad inom hälsovården ska du anmäla dig som närvarande. Valvira antecknar dig då i centralregistret för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki). Om du anmäler dig som frånvarande avlägsnas registeranteckningen och du kan inte arbeta inom hälso- och sjukvården.

Studentkårens medlemsavgift för läsåret 2019-2020

Anmälningstiden är 1.5–2.9.

Läsåret 2019-2020

Grundexamensstuderande: 103,00 euro

Höstterminen 2019

Grundexamensstuderande: 53,50 euro

Vårterminen 2020

Grundexamensstuderande: 49,50 euro

Anmäl dig som frånvarande för läsåret 2019-2020

Även anmälan om frånvaro ska göras under anmälningstiden 1.5–2.9. Du kan anmäla dig som frånvarande i Oili om du är grundexamensstuderande och har ett giltigt HU-användarnamn.

Du kan också anmäla dig som frånvarande hos Studentservicen antingen per e-post till studentinfo@helsinki.fi eller personligen. Kom ihåg att ange antingen ditt studentnummer eller din födelsetid i meddelandet. E-postmeddelanden som har kommit in senast 2.9. kl. 23.59 godkänns. Du får en bekräftelse när ditt meddelande har behandlats.

Kom ihåg att anmäla dig som frånvarande för de terminer då du har en lagenlig orsak till frånvaro. Du ska också lämna in ett intyg över frånvarons grund till Studentservicen. Då förkortas inte din studietid på grund av frånvaron. Läs mera om lagenliga orsaker till frånvaro här.

Du kan när som helst under läsåret ändra frånvaroanmälan till närvaroanmälan. Se anvisningar under rubriken 'Anmäl dig som närvarande för läsåret 2019–2020'. Om du har varit frånvarande flera år lönar det sig att först kontakta Studentservicen och kontrollera att din studierätt gäller.

Vill du återkalla anmälan?

Du kan återkalla din anmälan genom att kontakta Studentservicen.

Anmälan för höstterminen eller hela läsåret kan återkallas genom att kontakta Studentservicen senast 2.9. Anmälan för vårterminen måste återkallas senast 15.1.

Du kan lösa ut den medlemsavgift du har betalat hos Studentkårens servicebyrå senast 30.9/31.1.

Du kan när som helst under läsåret ändra frånvaroanmälan till närvaroanmälan genom att betala studentkårsavgiften och lämna in ett kvitto på betalningen till Studentservicen. Du kan dock inte ändra din anmälan från närvarande till frånvarande efter anmälningstidens utgång 2.9.

Glömde du anmäla dig?

Om du varken anmäler dig som närvarande eller frånvarande under anmälningstiden (1.5–2.9) förlorar du din rätt att avlägga examen. Observera att ifall du försummar att göra läsårsanmälan så förbrukar det av din studietid.

Hur din rätt att avlägga examen återaktiveras beror på när du ansöker om aktivering.

Återvända under det läsår du glömde anmäla dig

Om du efter att ha glömt anmälan vill återställa din studierätt och anmäla dig som närvarande eller frånvarande under samma läsår senast 31.7. räcker det att du betalar en återinskrivningsavgift. Om du anmäler dig som närvarande ska du dessutom betala studentkårens medlemsavgift. Kom ihåg att lämna in ett kvitto på betalningarna till Studentservicen. 

Återinskrivningsavgift

Återinskrivningsavgiften är 35 euro. Betala in avgiften på Helsingfors universitets konto:

Mottagare: Helsingfors universitet
IBAN: FI58 5000 0120 3778 32
BIC (SWIFT)[MA1] : OKOYFIHH

Referensnummer: 99113034
Bankens adress: OP Bank, Gebhardsplatsen 1, FI-00510 Helsingfors, Finland

Obs! Om du genomför fristående studier som inte leder till examen (t.ex. Medicinska fakultetens yrkesinriktade påbyggnadsutbildning, pedagogiska studier för lärare), behöver du inte betala en återinskrivningsavgift. Ytterligare information ges av Studentservicen studentinfo@helsinki.fi.

Om din studietid löpte ut 31.7.2019 enligt lagen om begränsad studietid, och du fram till dess har varit anmäld som närvarande eller frånvarande och har ansökt om/beviljats extra tid av din fakultet behöver du inte betala återinskrivningsavgiften. Detta gäller även om du anmäler dig efter det att anmälningstiden har löpt ut.

Återvända senare

Om du inte betalar återinskrivningsavgiften och anmäler dig under samma läsår senast 31.7 utan först läsåret efter att du glömde anmäla dig, måste du först ansöka om återställande av studierätten hos fakulteten. När du har fått ett beslut om återställande av studierätten från din fakultet, ska du betala återinskrivningsavgiften och studentkårens medlemsavgift. Kom ihåg att lämna in en kopia av beslutet och kvitton på betalningarna till Studentservicen.

Students liable to pay for tuition

Students who are liable to pay for tuition are automatically registered as attending once they have paid their tuition fees. The tuition fee includes the compulsory Student Union (HYY) membership fee. Please read more in the Tuition fees instructions.