Om studietiden tar slut

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Examensrätter som har beviljats 1.8.2005 eller senare är begränsade av lagen, dvs. examina måste slutföras inom ett viss tid. Information om studietiden hittar du här.

Om din studietid tar slut kan din fakultet på ansökan bevilja dig förlängd studietid för slutförande av studierna. Du måste skriva en plan för slutförande av studierna.

Ansök om förlängs studietid först när du har reella möjligheter och motivation att slutföra studierna. Du behöver alltså inte ansöka om förlängd studietid så fort din studierätt har upphört.

Plan för slutförande av studierna

Till ansökan om förlängd studietid ska du bifoga en plan för slutförande av studierna. Beakta följande när du lägger upp planen:

 • Om du studerar på heltid ska studierna framskrida med 45 studiepoäng/läsår. Om du vet att studierna kommer att framskrida långsammare än 45 studiepoäng/läsår, ska en redogörelse för orsaken till tidtabellen fogas till ansökan.
 • Orsaker som beaktas är faktorer som påverkar de studerandes livssituation, t.ex.: sjukdom eller svår livssituation, samhälleligt engagemang under studietiden, deltagande i internationellt student- eller praktikantutbyte, systematisk träning för toppidrott. Första gången du ansöker om förlängd studietid räcker det att du själv redogör för din situation.
 • Bestämmelserna om när studier föråldras.
 • Planen för slutförande av studierna ska sikta på lägre högskoleexamen om du har fått studierätt för både lägre och högre högskoleexamen och inte har slutfört den lägre examen inom utsatt tid.
 • Planen för slutförande av studierna ska vara så realistisk som möjligt med beaktande av din livssituation. Studierådgivarna vid ditt utbildningsprogram och din fakultet ger råd och hjälper dig skriva planen. Kom ihåg att studier som har framskridit enligt planen används som grund för ett eventuellt senare beslut om förlängd studietid.
 • Om det enda som saknas av studierna är ditt examensarbete, baserar sig uppföljningen på din redogörelse. Därtill kan man be om ett utlåtande av examensarbetets handledare.

Observera att närmare krav gällande studieplanen samt andra bilagor varierar mellan fakulteterna. Du hittar informationen i samband med din fakultets ansökningar.

Ansökan om förlängd studietid en andra gång eller flera gånger

När du ansöker en andra gång eller fler gånger om förlängd tid tillämpas följande principer:

 • Planen för slutförande av studierna ska innehålla en redogörelse för vilka studier som genomfördes under den föregående förlängda tiden. Om dina studier har avancerat enligt din ursprungliga plan behövs ingen annan redogörelse.
 • Om dina studier har framskridit långsammare än den ursprungliga planen ska du uppdatera planen och redogöra för de studier som du har genomfört under den föregående förlängda tiden. Den uppdaterade planen för slutförande av studierna bedöms enligt samma principer som din ursprungliga plan.
 • Om du har genomfört studier som inte ingår i planen för slutförande av studierna under den tidigare förlängda tiden, beaktas de inte då man överväger extra tid.
 • Om du vill hänvisa till personliga skäl, beskriv din livssituation i ansökan och bifoga eventuella läkarintyg eller motsvarande. En godtagbar orsak måste ha ett tydligt orsakssamband med att studierna har fördröjts.
 • Om det enda som saknas av studierna är ditt examensarbete, baserar sig uppföljningen på din redogörelse. Därtill kan man be om ett utlåtande av examensarbetets handledare.

Observera att närmare krav gällande studieplanen samt andra bilagor varierar mellan fakulteterna. Du hittar informationen i samband med din fakultets ansökningar.

Hur mycket tid kan beviljas?

Förlängd studietid kan beviljas om studeranden har möjlighet att slutföra sina studier inom skälig tid. Skälig tid för slutförande av studierna definieras enligt följande:

 • studierätt för lägre högskoleexamen (målsatt tid 3 läsår): högst 6 terminer extra tid
 • studierätt för högre högskoleexamen (målsatt tid 2 läsår): högst 4 terminer extra tid
 • studierätt för lägre och högre högskoleexamen (målsatt tid 5 läsår): högst 10 terminer extra tid.

Undantag är följande utbildningar som har längre målsatta tidtabeller:

 • psykologi, lägre + högre högskoleexamen (målsatt tid 5,5 läsår): högst 11 terminer extra tid
 • veterinär, lägre + högre högskoleexamen (målsatt tid 6 läsår): högst 12 terminer extra tid
 • magisterexamen i psykologi, endast högre högskoleexamen (målsatt tid 2,5 år): högst 5 terminer extra tid
 • odontologie licentiatexamen i ett steg (målsatt tid 5 eller 5,5 läsår): högst 11 terminer extra tid
 • medicine licentiatexamen i ett steg (målsatt tid 6 läsår): högst 12 terminer extra tid.

Förlängd studietid beviljas alltid för en bestämd tid som kan vara minst en termin och högst fyra terminer. När beslutet om förlängd studietid fattas beaktas också eventuella tidigare beslut om förlängd studietid och studiernas framskridande enligt den tidigare upplagda planen för slutförande av studierna.

Negativt beslut och begäran om omprövning

Ett eventuellt negativt beslut om ansökan om förlängd studietid ges skriftligen och med motiveringar. Till beslutet fogas också anvisningar om hur du kan begära omprövning av beslutet. Om också omprövningsbeslutet är negativt, är det möjligt att anföra besvär över beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Du kan dessutom lämna en ny ansökan om förlängd studietid.

Instruktion och ansökningsblanketter

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten & Veterinärmedicinska fakulteten

Ansökan

Beslut om förlängd studietid fattas inom circa 4 veckor efter att du har lämnat in ansökan. Ansökan om tilläggstid ska lämnas in i god tid innan studietiden tar slut.

 • Om studietiden tar slut i slutet av vårterminen (31.7) lämnas ansökan in senast i mitten av maj.
 • Om studietiden tar slut i slutet av höstterminen (31.12) lämnas ansökan in senast i slutet av november.

Farmaceutiska fakulteten

Uppdatera din elektroniska studieplan (eHops) i WebOodi och skicka den via WebOodi för godkännande till studierådgivare Minka Zotow. Om du inte har behörigheter till WebOodi kan du formulera din plan fritt, till exempel i en Wordfil, och returnera den för godkännande till adressen viikki-student@helsinki.fi. Av planen ska framgå dina genomförda studier och dina planerade studier med tidsplaner. Kom också ihåg att ta in dina valfria studier i planen. När planen har godkänts ska du bifoga den till din ansökan om tilläggstid.

Beslutet om förlängd studietid per e-post cirka 3–4 veckor efter att du har lämnat in ansökan. Ansökan om tilläggstid ska lämnas in i god tid innan studietiden tar slut.

 • Om din studietid tar slut i slutet av vårterminen (31.7) ska du lämna in din ansökan senast i mitten av maj.
 • Om din studietid tar slut i slutet av höstterminen (31.12) ska du lämna in din ansökan senast i slutet av november.

Humanistiska fakulteten

Fyll i ansökningsblanketten och studieplanen. Se ansökningsblanketten för vilka ytterliga bilagor du behöver vid ansökan. Lämna in ansökan, studieplanen och de nödvändiga bilagorna till Studentservicen i Forsthuset per e-post till metsatalo-student@helsinki.fi .

Ansökan (HuK / FM)

Studieplan (HuK, den gamla examensstrukturen)

Studieplan (FM, den gamla examensstrukturen)

Beslutet om förlängd studietid får du per e-post cirka 3–4 veckor efter att du har lämnat in ansökan.

Juridiska fakulteten

Ansökan

Studentservicen i Porthania

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Fyll i ansökan om tilläggstid och bifoga en plan för slutförande av studierna som godkänts av utbildningsplaneraren eller ISP-handledaren. Om du tänker fortsätta studierna ska du lämna in din ansökan om förlängd studietid i god tid innan studietiden går ut. Om din studietid tar slut i slutet av vårterminen (31.7) ska du lämna in din ansökan senast i mitten av maj. Om din studietid tar slut i slutet av höstterminen (31.12) ska du lämna in din ansökan senast i mitten av november.

Ett positivt beslut skickas per e-post till den adress som du har angett. Om beslutet är negativt, får du det skriftligt till den postadress som du har angett.

Ansökan om tilläggstid för att slutföra studierna

Blankett för plan för slutförande av studierna Obs! Det går inte att öppna blanketten i webbläsaren, utan du måste spara den (Save link as …) innan du fyller i den).

Kontaktuppgifter:

Studentservicen i Gumtäkt, Physicum 2 vån. Gustaf Hällstöms gata 2, PB 64, 00014 Helsingfors universitet,  kumpula-student@helsinki.fi

Medicinska fakulteten

Det finns två ansökningstidpunkter: Om din studierätt upphör 31.7 ska du göra din ansökan under tiden 1.4–15.5. Om din studierätt upphör 31.12 ska du göra din ansökan under tiden 1–30.11. Fakultetens dekanus fattar beslut om beviljande av förlängd studietid.

Beslutet om förlängd studietid får du innan terminen tar slut.

Pedagogiska fakulteten

Det finns årligen sex dagar för ansökan om förlängd studietid: 15.8., 15.9., 30.11., 6.1., 15.2. och 31.5. Beslutet om förlängd studietid per e-post cirka 3–4 veckor efter att ansökningstiden gått ut. Pedagogiska fakulteten följer dessa ansökningstider.

OBS! Instruktionerna om ansökning om förlängd studietid i vår 2020 meddelas senare.

Ansökan lämnas in senast Du hinner anmäla dig till
15.8. period I
15.9. period II
30.11. period III
6.1. period III
15.2. period IV
31.5. period I (nästa läsåret)

Ansökan

Informationen om beslutet om beviljad förlängning av studietiden samt numret och datumet för dekanus beslut registreras i Oodi. Du ansvarar själv för läsårsanmälningen.

Statsvetenskapliga fakulteten

Ansökan om förlängd studietid ska lämnas in i god tid innan studietiden tar slut; senast i mitten av maj om din studietid tar slut i slutet av juli, eller i november om din studietid tar slut i december.

Fyll i ansökningsblanketten via länken nedan. Du hittar mera information angående inlämning av bilagor och behandlingstid i blankettens instruktioner.

Blankett för ansökan om tilläggstid

Beslutet skickas per e-post till den adress som du har angett i ansökan.

Studentservicen i Kronohagen kontaktuppgifter

Svenska social- och kommunalhögskolan

Ansökan om förlängd studietid ska lämnas in i god tid innan studietiden tar slut. Ansökningarna behandlas i regel fyra gånger per år: januari, maj, augusti och december. 

Fyll i ansökningsblanketten och returnera den undertecknade blanketten med bilagorna till studentservicen i Kronohagen (Soc&kom, postfack 70 eller till kruununhaka-student@helsinki.fi). OBS! Ange i din ansökan en annan e-post än helsinki.fi!

Informationen om beslutet om beviljad förlängning av studietiden samt numret och datumet för dekanus beslut registreras i Oodi. Du ansvarar själv för att anmäla dig som närvarande eller frånvarande.

Ansökan

Teologiska fakulteten

Ansökan

Lämna in ansökan till Studentservicen i Forsthuset per e-post till metsatalo-student@helsinki.fi .