Slutföra din examen enligt de gamla examensfordringarna

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Denna anvisning gäller endast studenter som avlägger examen enligt de gamla examensfordringarna. Mer informationen finns om övergångsperioden, övergången och de nya utbildningsprogrammen på Flamma.

Helsingfors universitet övergick till nya utbildningsprogram 1.8.2017. Det är dock möjligt att studera enligt de gamla examensfordringarna under en övergångsperiod fram till 31.7.2020. Obs! För vissa utbildningars del kan övergångsperioden vara kortare eller längre. Närmare uppgifter finns i din fakultets anvisningar. Observera dock att studierättens längd eller giltighet inte påverkas av övergångsperiodens slut.

1.8.2020 flyttas alla studenter automatiskt till de nya utbildningsprogrammen. Om du inte avlägger examen innan övergångsperioden tar slut flyttas du till ett nytt utbildningsprogram. I de nya utbildningsprogrammen är reglerna för studiernas giltighetstid strängare än tidigare. Närmare information om när och hur studier föråldras hittar du i avsnittet ”Studiernas giltighetstid”.

För att kunna fortsätta dina studier efter en längre paus måste du få din studierätt återställd eller ansöka om förlängd tid för att avlägga examen. I avsnittet ”Återuppta studierna” kan du läsa vilket är det rätta sättet för just dig. För att kunna fortsätta studera krävs det att du gör upp en studieplan. Av planen ska det framgå vilka studieprestationer som ännu saknas från examen och vilka studieavsnitt i de nya examensfordringarna som motsvarar de studier som saknas. Läs mer i avsnittet ”Återuppta studierna”.

Om du vill slutföra din examen ska du noggrant läsa anvisningarna nedan och din fakultets anvisningar. 

Om din studierätt återställs kan du också övergå till att avlägga examen inom något av de nya utbildningsprogrammen. I så fall måste du beakta bl.a. de nya reglerna för hur studier föråldras. Du kan läsa mer om det i avsnittet ”Studiernas giltighetstid”. Information om övergången finns i avsnittet ”Övergången till de nya utbildningsprogrammen”.

Om du inte tänker slutföra din examen kan du avsäga dig din studierätt. Anvisningarna och blanketten för avsägande av studierätt finns på sidan att avsäga sig rätten att avlägga examen.

Principerna för avläggande av examen enligt den gamla examensstrukturen

För den som vill slutföra sin examen enligt den gamla examensstrukturen gäller följande principer:

 • Med gamla examensstrukturen avses examensstrukturen som var i kraft före 1.8.2017.
 • I fråga om studiernas giltighetstid tillämpas fakulteternas egna regler i enlighet med den gamla examensstrukturen.
 • Under övergångsperioden ordnas undervisningen enligt de nya utbildningsprogrammens undervisningsplaner. Fakulteterna har gjort upp motsvarighetstabeller som visar de nuvarande studieavsnitten och deras motsvarigheter i den gamla examensstrukturen.
 • Du hittar de gamla examensstrukturerna och motsvarighetstabellerna i din fakultets anvisningar.
 • Det går att studera enligt den gamla examensstrukturen ända till övergångsperiodens slut. Efter det överförs alla studenter automatiskt till de nya utbildningarna och omfattas av de nya bestämmelserna.

Återuppta studierna

Var ska jag börja?

För att kunna fortsätta studera efter en längre paus måste du få din studierätt återställd eller ansöka om förlängd tid för att slutföra din examen.

Om du har inlett dina nuvarande studier 2005 eller senare:

Om du har inlett dina nuvarande studier 2004 eller tidigare:

I din fakultets anvisningar kan du läsa mer om hur du planerar och fortsätter dina studier.

Ansökan om examensbevis enligt gamla fordringarna

Du kan fylla i och lämna in en elektronisk ansökan om examensbevis efter att du genomfört alla studier som krävs för examen och studierna har antecknats i studieregistret. Också de helhetsanteckningar som krävs för examen ska vara registrerade. Kontrollera också vitsorden för dina studier och studiehelheter.

Utbildningsreformens övergångsperiod tar slut 31.7.2020. Observera följande om du ämnar avlägga examen enligt den gamla examensstrukturen: 

 • Du måste ansöka om examensbevis senast 31.7.2020. 
 • Din pro gradu-avhandling måste godkännas senast på läsårets sista möte där man beslutar om godkännande av examensarbeten. Ta i god tid reda på tidtabellen för bedömningen av pro gradu-avhandlingar vid din fakultet.
 • Planera ditt schema så att du kan genomföra de studier som fattas för din examen i god tid under vårterminen, och se till att studierna och studiehelheterna är registrerade senast 31.7.2020. 
 • Om det ser ut att du får bråttom med att få alla studier genomförda i tid ska du ta reda på om du kan genomföra studier som fattas för din examen under sommaren. Alla studier som ingår i examen måste vara genomförda senast 31.7.2020 och du måste lämna in en ansökan om examensbevis senast 31.7.2020. Om du genomför studier under sommaren, be om att få en helhetsanteckning så fort studieprestationerna är registrerade. 
 • Var förberedd på att det kan uppstå en utexamineringsrusch och att det kan ta längre tid än normalt att få ditt examensbevis. Ansökningar om examensbevis som lämnas in i juni och juli behandlas i ankomstordning. Behandlingstiden kan sträcka sig långt in på hösten.

Du måste anmäla dig som närvarande eller frånvarande studerande under den termin då examen beviljas. Examensbevis kan beviljas en frånvarande studerande endast om alla studier som ingår i examen har genomförts och registrerats under föregående termin.

Examensbevis utfärdas på antingen svenska eller finska. Om du studerar i ett examensprogram på ett engelska eller främmande språk, får du utöver ett svensk- eller finskspråkigt examensbevis också ett på engelska.

Blanketter för ansökan om examensbevis:

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten: kandidatexamenmagisterexamen

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten: kandidatexamen i naturvetenskapfilosofie magister

Farmaceutiska fakulteten: farmaceutexamenprovisorexamen

Humanistiska fakulteten: kandidatexamen i humanistiska vetenskaperfilosofie magister

Juridiska fakulteten: rättsnotariejuris magister

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten: kandidatexamen i naturvetenskapfilosofie magister

Medicinska fakulteten:

Pedagogiska fakulteten: pedagogie kandidat (pdf)pedagogie kandidat (word)pedagogie magister (pdf)pedagogie magister (word) Skicka blanketten till studentservicen på Brobergsterrassen, siltavuori-student@helsinki.fi, eller posta till adressen angiven på blanketten.

Statsvetenskapliga fakulteten: politices kandidatpolitices magister

Svenska social- och kommunalhögskolan: kandidatexamen 

Veterinärmedicinska fakulteten: veterinärmedicine kandidatexamenveterinärmedicine licentiatexamen (Obs! Kom ihåg att ansöka om legitimation!)

De nya utbildningarna och övergångsperioden

Helsingfors universitet övergick till nya utbildningsprogram 1.8.2017. Det har gjorts stora ändringar i examinas innehåll och strukturer. Övergången sker under en period på tre år som upphör 31.7.2020. Under övergångsperioden kan studenter vars rätt att avlägga examen har beviljats före 1.8.2017 studera enligt de gamla examensfordringarna. Från och med 1.8.2020 omfattas alla studenter av de nya examensfordringarna. 

Om du har fått din studierätt före 1.8.2017 kan du under övergångsperioden slutföra din examen enligt den gamla examensstrukturen. 

Vad har förändrats i de nya examina?

 • Studier som är äldre än tio år kan inte inkluderas i examina. Denna regel gäller alla studier. I fråga om enstaka studieavsnitt räknas tiden från prestationsdagen, och i fråga om studiehelheter räknas tiden från det sista studieavsnittets eller kursens prestationsdag. Studieavsnitt och studiehelheter är i kraft fram till slutet av den termin under vilken de föråldras. De enskilda utbildningsprogrammen kan också bestämma om tider som är kortare än tio år.
 • Det är inte möjligt att inkludera studier som ingår i en yrkeshögskoleexamen i sin examen. Däremot kan studier fortsättningsvis ersättas med studier som har ingått i en yrkeshögskoleexamen eller andra studier som avlagts vid en yrkeshögskola, om studierna uppfyller kunskapsmålen för de studier som de ersätter. Om du har påbörjat dina studier före 1.8.2017, inkluderar studier från en yrkeshögskoleexamen (t.ex. en biämneshelhet) i din nuvarande examen och sedan övergår till ett nytt utbildningsprogram mitt i studierna, kan du använda de inkluderade studierna i din examen i det nya utbildningsprogrammet, med beaktande av reglerna för studiernas giltighetstid.
 • Om du har påbörjat dina studier före 1.8.2017 och övergår till ett nytt utbildningsprogram, kan du inkludera alla studieprestationer i din examen (förutom om din fakultets permanenta föreskrifter eller motsvarande beslut begränsar din examens omfattning). Studier som är äldre än tio år kan däremot inte inkluderas i examina.
 • Om du har påbörjat dina studier efter 1.8.2017, är din examens omfattning begränsad.  Detta betyder att en kandidatexamen kan bestå av högst 200 sp, om minimiomfattningen är 180 sp. Magisterexamen kan bestå av högst 135 sp om minimiomfattningen är 120 sp. Detta gäller inte dem som utexaminerar från magisterprogrammet i psykologi, som har avlagt pedagogiska studier för lärare, vars examens totala omfattning är 150 sp.
 • I de fördjupade studierna som hör till magisterprogrammet ingår en skriftlig avhandling som motsvarar 30 sp. Avhandlingen som hör till de medicinska (utbildningsprogrammen i medicin och odontologi) och veterinärmedicinska områdena omfattar 20 sp.
 • Avhandlingen för högre högskoleexamen bedöms enligt skalan 0–5. (Vitsordet för avhandlingen som ingår i högre högskoleexamen beaktas inte när man beräknar det sammanfattande vitsordet för de fördjupade studierna.)
 • I studiehelheterna kan ingå endast den mängd studier som fastställts för studiehelheten i utbildningsprogrammets undervisningsplan, plus högst fem studiepoäng. Om du har påbörjat dina studier före 1.8.2017 och övergår till ett nytt utbildningsprogram mitt i studierna, kan du i din examen inkludera alla de studiehelheter som du har genomfört före övergången, oavsett helheternas omfattning. Du måste dock beakta reglerna för studiernas giltighetstid.
 • Inom de medicinska områdena (utbildningsprogrammen i medicin och odontologi) avbryter beviljande av titeln kandidat föråldringsprocessen för genomförda studiehelheter och andra studier.

Studiernas giltighetstid

De nya utbildningsprogrammen medförde ändringar i principerna för studiernas giltighetstid (dvs. när studieprestationer föråldras). De viktigaste ändringarna jämfört med de tidigare principerna är följande:

Alla studier inklusive studiehelheter föråldras efter 10 år räknat från slutet av den termin då studieprestationen genomfördes.

 • En helhet på högre nivå uppdaterar inte längre en helhet på lägre nivå: en grundstudiehelhet föråldras även om ämnesstudiehelheten har genomförts för mindre än 10 år sedan. 
 • Även språk- och kommunikationsstudierna föråldras efter 10 år. Så var inte fallet tidigare.
 • Det går inte längre att uppdatera studieprestationer. Alla prestationer som är äldre än 10 år föråldras och måste genomföras på nytt om du vill inkludera dem i din examen.
 • De nya reglerna för studiernas giltighetstid gäller alla studenter som har inlett sina studier i de nya utbildningsprogrammen eller har övergått till dem, oavsett när rätten att avlägga examen har beviljats.

För de studenters del som studerar enligt de gamla examensfordringarna under övergångsperioden tillämpas de tidigare reglerna för studiernas giltighetstid. Läs mer i din fakultets anvisningar.

 

Övergången till de nya utbildningsprogrammen

Om du har kommit så långt i studierna att du kan slutföra din examen före 31.7.2020, lönar det sig för dig att avlägga examen enligt de gamla examensfordringarna.

Om du inte har kommit så långt i dina studier att du kan avlägga examen före 31.7.2020 lönar det sig för dig att överväga en övergång till ett nytt utbildningsprogram redan innan övergångsperioden tar slut.

Du kan inte övergå från den gamla examensstrukturen till ett nytt utbildningsprogram förrän din rätt att avlägga examen har återställts och är i kraft. Du ska meddela om övergången med en e-blankett som du hittar Flamma. För att logga in på Flamma krävs det att din IT-behörighet (ditt användarnamn) är i kraft. Anvisningar för hur du aktiverar din IT-behörighet finns här.

Kom ihåg att övergången är bindande. Du kan alltså inte ångra dig och återgå till att studera enligt den gamla examensstrukturen. Innan du fattar beslut om att övergå ska du göra upp en studieplan och beakta följande:

 • Läs noga universitetets allmänna anvisningar för övergången och läs särskilt noga din egen fakultets bestämmelser. De finns på Flamma. Från de gamla utbildningarna/huvudämnena kan du endast flytta till de utbildningsprogram och/eller studieinriktningar som anges i övergångsbestämmelserna.
 • Utbildningsprogrammen, studieinriktningarna eller huvudämnena kan rekommendera i vilket skede av studierna det lönar sig att övergå till de nya utbildningsprogrammen.
 • De nya utbildningsprogrammens examensstrukturer avviker från de gamla utbildningarnas strukturer. Du hittar examensstrukturerna i studiehandböckerna i WebOodi (ingen inloggning krävs). Här hittar du anvisningar för hur du hittar examensstrukturerna
 • Beakta de nya utbildningsprogrammens strängare regler för hur studieprestationer föråldras
 • Om du övergår till ett nytt utbildningsprogram i kandidatskedet, får du förslag till alternativa magisterprogram enligt de beslut som fakulteterna har fattat om övergången.