Valfria pedagogiska studier

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Pedagogiska fakulteten erbjuder flera valbara studiehelheter som är tillgängliga också för studerande från andra fakulteter.

Obs! Här finns främst information om studier som undervisas på svenska, på finska ordnas ett bredare urval valbara studieavsnitt och helheter, mer information på de finskspråkiga sidorna.

 

Ett infotillfälle om pedagogiska fakultetens utbud av valbara studier hålls ons 4.3.2020 kl. 14.00 i Aurora, auditorium 230. Närmare info om tidtabellen uppdateras senast 26.2.2020 i Moodle: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=37430

 

Specialpedagogik

Studier i specialpedagogik erbjuds med finska som undervisningsspråk. Läs mera på de finskspråkiga sidorna. 

Allmän pedagogik och vuxenpedagogik är ett bra komplement till många andra vetenskapsområden. I studierna får du en djupare insyn i till exempel utveckling, lärande och pedagogiska processer.

Studierna kan genomföras som en studiehelhet på 25 studiepoäng (grundstudier) eller 60 studiepoäng (25 sp grundstudier + 35 sp ämnesstudier). Det går också att avlägga enstaka studieavsnitt från grundstudiehelheten. Undervisningsspråket är svenska.

Grundstudiehelhet i allmän pedagogik och vuxenpedagogik (25 sp)

Till grundstudierna krävs ingen skild anmälan. Studenterna anmäler sig till studierna i Weboodi och tilldelas platser i anmälningsordning. Studenter inom studieinriktningen för allmän pedagogik och vuxenpedagogik har förtur ifall studieavsnitten blir fulla.

Obligatoriska studieavsnitt och deras undervisningsperioder (läsåret 2019-2020)
EDUK401 Introduktion till pedagogik, 5 sp period 1
PED001 Pedagogikens sociala, kulturella och filosofiska grunder, 5 sp period 3
PED002 Lärande och utveckling, 5 sp period 1
PED003 Didaktik, gemensam del, 2 sp period 1
PED0031 Didaktik, studieinriktningens del (PED), 3 sp period 1
EDUK001 Orientering till pedagogisk forskning, 5 sp period 2

Ämnesstudiehelhet i allmän pedagogik och vuxenpedagogik (35 sp) 

För att kunna avlägga ämnesstudierna i allmän- och vuxenpedagogik (35 sp) måste grundstudierna (25 sp) vara genomförda och godkända. En preliminär anmälan till ämnesstudiehelheten i allmän- och vuxenpedagogik (35 sp) görs via den här e-blanketten innan ämnesstudierna inleds.

Obligatoriska studieavsnitt och deras undervisningsperioder (läsåret 2019-2020)
EDUK912 Pedagogisk verksamhet i organisationer, 5 sp Period 4
EDUK914 Utbildningsplanering och utvärdering, 5 sp Period 3
EDUK915 Aktuella utbildningspolitiska frågeställningar, 5 sp Period 4
EDUK916 Utveckling och non- kognitiva färdigheter, 5 sp Period 1
EDUK917 Vetenskapsfilosofi och pedagogisk metodologi, 5 sp Period 2
EDUK919 Seminariearbete, 5 sp

Undervisas tillsammans med studieavsnittet EDUK913 Kandidatavhandling och seminarium

Period 3-4
Obligatoriska studieavsnitt (en av följande väljs) och deras undervisningsperioder (läsåret 2019-2020) 
EDUK002 Kvalitativa forskningsmetoder I, 5 sp Period 1
EDUK003 Kvantitativa forskningsmetoder I, 5 sp Period 2
EDUK010 Ett studieavsnitt från pedagogiska fakultetens valfria studieavsnitt i pedagogik, 5 sp Period 1-4

 

Studier i allmän pedagogik och vuxenpedagogik på finska

Studier i allmän pedagogik och vuxenpedagogik erbjuds också med finska som undervisningsspråk. Läs mera på de finskspråkiga sidorna.

Hushållsvetenskap

Studier i hushållsvetenskap erbjuds med finska som undervisningsspråk. Läs mera på de finskspråkiga sidorna.

Slöjdvetenskap

Studier i slöjdvetenskap erbjuds med finska som undervisningsspråk. Läs mera på de finskspråkiga sidorna.

Studier i ett undervisningsämne

För att få ämneslärarbehörighet behöver man avlägga studier i ett undervisningsämne. Utbudet av studier i undervisningsämnen som erbjuds vid Helsingfors universitet hittas på den här sidan. 

 

Ämnen och ämneshelheter i grundskolan

Studier i olika ämnen och ämneshelheter som undervisas i den grundläggande utbildningen (klasslärare) är ämnade för färdiga ämneslärare (på svenska och finska) eller för studerande i ämneslärarutbildningarna vid Helsingfors universitet (på finska). Slutförda studier ger den ämnesmässiga behörigheten att fungera som klasslärare i förskola till och med årskurs 6.  Deltagarna ska ha behörighet att fungera både som klass- och ämneslärare.

Mer information om studierna hittar du här.

Valfria studier i pedagogik

Information som gäller läsåret 2020-2021

De valbara studiernas struktur förnyas från och med läsåret 2020-2021. Examensstudenter vid pedagogiska fakulteten kan i fortsättningen välja att avlägga valbara studier i pedagogik från tematiska helheter eller som studiehelheter. Dessutom hör studier som genomförs i samarbete med andra fakulteter, Studia Paedagogica och studenttutorering till de valbara studierna i pedagogik. Hit hör också en studiehelhet på 15-30 sp för studier avlagda under studentutbyte vid ett av Helsingfors universitets utländska samarbetsuniversitet.

Valbara studieavsnitt och valbara moduler (undervisas på finska, svenska och engelska)

Det finns 18 moduler och de består av studieavsnitt med en omfattning på 5 studiepoäng per studieavsnitt. En del av modulerna innehåller studieavsnitt både på lägre (EQF-nivå 6) och högre (EQF-nivå 7) högskoleexamensnivå, och en del av studieavsnitten hör till flera än en modul. Från varje modul kan studenterna välja att avlägga tre studieavsnitt och be att få en helhetpåteckning för dessa (15 sp). Det går också bra att bara avlägga enstaka studieavsnitt från modulerna. Information om modulerna och deras studieavsnitt uppdateras i Weboodis studiehandbok under våren 2020. I undervisningsprogrammet bestäms årligen vilka studieavsnitt som ordnas.

Valbara studiehelheter (undervisas bara på finska)

Under den kommande undervisningsplansperioden 2020-2023 hålls de valbara studiehelheter som nämns här nedanför kvar. Vilka studier och studiehelheter som arrangeras bestäms årligen i undervisningsprogrammet. Närmare information om vilka studiehelheter som ordnas under läsåret 2020-2021 och hur man anmäler sig till dem uppdateras på den finskspråkiga versionen av den här sidan under våren 2020.

Den här länken för dig vidare till den finskspråkiga sidan med information om valbara studier.

Följande valbara studiehelheter i pedagogik ingår i undervisningsplanen 2020-2023 (undervisas på finska):

Esi- ja alkuopetus, perusopinnot 25 op

Esi- ja alkuopetus, aineopinnot 35 op

Kuvataiteen didaktiikka, perusopinnot 25 op

Liikuntapedagogiikka, perusopinnot 25 op

Musiikkikasvatus, perusopinnot 25 op

Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä, perusopinnot 25 op

 

Information som gäller läsåret 2019-2020

Utbudet av valbara studier i pedagogik bestäms läsårsvis. En del av studierna riktar sig bara till pedagogiska fakultetens studenter medan andra studieavsnitt är öppna för alla studenter. Läs mera i Weboodi.

Kandidatprogrammets valbara pedagogiska studiers studiehandbok

Magisterprogrammets valbara pedagogiska studiers studiehandbok

Magisterprogrammets gemensamma valbara metodstudiers studiehandbok