Vill du bli ämneslärare?

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Den här instruktionen är avsedd för både studenter som studerar enligt de gamla fordringarna och studenter i de nya utbildningsprogrammen. 

Från och med läsåret 2017–2018 har Helsingfors universitet erbjudit pedagogiska studier för lärare på svenska. Årligen får 30 studenter studierätt att avlägga de pedagogiska studierna för lärare, 15 examensstuderande och 15 stycken med fristående studierätt.

De pedagogiska studierna för lärare (60 sp) utgör en del av de behörighetsgivande studierna för ämneslärare. Studiehelheten kan avläggas som valbara studier (ett biämne) inom en högre högskoleexamen eller som fristående studier utöver examen.

Utbildningen som du antagits till ger dig behörighet att arbeta som ämneslärare i grundskolans årskurser 1–9 samt i gymnasium i alla ämnen inom vilka du har avlagt de ämnesstudier som krävs. Under studietiden kommer du att läsa pedagogik och didaktik och avlägga två praktikperioder som skall stöda dig i ditt framtida arbete tillsammans med barn och unga.

Ämneslärarbehörigheten består av tre delar:

 • En högre högskoleexamen
 • Studier i ämnet som ska undervisas
 • Pedagogiska studier för lärare (60 sp)

https://www.helsinki.fi/sv/aktuellt/undervisning-studier-vid-universitetet/bli-amneslarare

 

Observera, att om du studerar enligt de gamla examensfordringarna (du har inlett dina studier före 2017 och har inte övergått till ett nytt utbildningsprogram) och du vill inkludera pedagogiska studier för lärare i din examen, måste du ansöka om rätt till pedagogiska studier i vårens antagning (6.2–6.3.2019). Annars kan du ansöka om studierätt för pedagogiska studier efter att du har utexaminerats.

 

År 2020 kommer praxis för ansökan till pedagogiska studier att ändras. Då införs en regel om att man kan söka till pedagogiska studier för lärare högst tre gånger under kandidatstudierna. Detta gäller studenter som studerar enligt de nya examensfordringarna (d.v.s. som har inlett sina studier 2017 eller senare).

 

Läsåret 2019-2020

Informationstillfälle

Måndagen 26 augusti kl. 9-9.30 Porthania sal I, fortsätter kl. 9.45-11.15Porthania sal P673

Obs! Avvikande anmälningstid för följande studieavsnitt:

PED612 Grundläggande praktik, anmälningen är öppen 1-26.8.2019. Praktiken utförs i huvudsak i period II, men obligatoriska infotillfällen och temaföreläsningar hålls också i period I.
Anmälningarna görs i WebOodi.

Ifall du missat anmälningstiden kan du kontakta utbildningsplanerare Emilia Juslin på adressen siltavuori-student@helsinki.fi

Skriv i rubriken: ÄLU-praktik tilläggsanmälan, Emilia Juslin

Undervisningen läsåret 2019-2020

Studiestigen till de pedagogiska studierna för lärare hittar du här

 

Undervisningsperioder:

Undervisningen vid ämneslärarutbildningen är indelad i perioder. Indelningen i perioder är avsedd att strukturera undervisningen och studierna så att den stöder inlärningen. Både vårterminen och höstterminen är indelad i två perioder. Mellan perioderna finns vanligtvis en så gott som undervisningsfri mellanvecka, under vilken det kan ordnas tentamen, praktik och den studerande kan ägna sig åt självstudier men i ämneslärarutbildningen kan det ordnas också undervisning under en tentamens- och läsvecka och intensivveckor. Läsåret 2019–2020 är undervisningsperioderna följande:

Höstterminen
Vårterminen
Intensivperiod 26.8–1.9 Intensivperiod 2.1–12.1
Undervisningsperiod I 2.9–20.10 Undervisningsperiod III 13.1–1.3
Tentamens- och läsvecka 21.10–27.10 Tentamens- och läsvecka 2.3–8.3
Undervisningsperiod II 28.10–15.12 Undervisningsperiod IV 9.3–3.5
Tentamens- och läsvecka 16.12–20.12 Tentamens- och läsvecka 4.5–10.5
  Intensivperiod 4.5–29.5

De pedagogiska studierna för lärare förbereder studenterna inför läraruppgiften inom den grundläggande utbildningen eller gymnasiet. Studierna omfattar 60 studiepoäng, 25 sp grundstudier och 35 sp ämnesstudier. Studierna genomförs i regel under ett läsår.  Studierna inom utbildningen ser ut som följande:

 

Period I PED002 Lärande och utveckling, 5 sp
PED003 Didaktik, 5 sp
PED611 Ämnesdidaktik, 5 sp
Period II PED612 Grundpraktik, 10 sp
Period III PED007 Läroplan och utveckling av läroanstalten, 5 sp
PED006 Lärares professionella identitet och utveckling, 10 sp

PED001 Pedagogikens sociala, kulturella och filosofiska grunder, 5 sp
PED004 Stöd för lärande, 5 sp
Period IV PED621 Fördjupad praktik, 10 sp
PED006 Lärares professionella identitet och utveckling, 10 sp (forts.)

Om du har fristående studierätt avlägger du de pedagogiska studierna (60 sp) på ett läsår.

Om du är examensstuderande (avlägger kandidat- eller magisterexamen vid Helsingfors universitet) kan du välja om du avlägger studierna på ett eller flera läsår.

Studierna måste avläggas i det ordningsföljdet som står i undervisningsplanen (ordningsföljdet finns ovan).  Dvs. om du inte avlägger alla studier på ett år måste du ändå avlägga kurser i samma ordningsföljd. Studierna i pedagogik bygger på varandra och därför finns förkunskapskrav och en viss rekommenderad studiegång.

Allmänt om studierna

 • Anmälningen till studierna sker via Weboodi, kom ihåg att praktikperioderna kan ha avvikande anmälningstider.
 • Vid anmälningen till gruppövningar välj grupp ÄLU.
 • Kom med på den svenskspråkiga ämneslärarutbildningens e-postlista, edu-alu! Skicka följande meddelande till majordomo@helsinki.fi (ingen rubrik behövs):
  subscribe edu-alu fornamn.efternamn@helsinki.fi
 • Studierådgivning gällande pedagogiska studier får du från Studentservicen vid Brobergsterassen
 • Studierelaterade frågor kan skickas till siltavuori-student@helsinki.fi

Praktik

I Pedagogiska studier för lärare (60 sp) ingår två praktikavsnitt: Grundläggande praktik, 10 sp, på hösten i period II och Fördjupad praktik, 10 sp, på våren i period IV.

 • Praktiken utförs i Helsingfors universitets partnerskolor. Resorna till partnerskolorna bekostas av studenterna.
   

  • Helsingfors: Botby grundskola och Tölö gymnasium
  • Vanda: Helsinge skola och Helsinge gymnasium
  • Kyrkslätt: Winellska skolan och Kyrkslätt gymnasium
  • Grankulla: Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola
  • Esbo: Mattlidens skola och Mattlidens gymnasium
    
 • Inför praktiken behöver studenten ha avlagt tillräckligt med studier i sitt undervisningsämne. Studierna granskas i samband med anmälningen till praktiken.
   
 • Studenten behöver uppvisa ett straffregisterutdrag innan den första praktiken inleds. Straffregisterutdrag för lärarstudenter kan avgiftsfritt beställas från Rättsregistercentralen
   
 • Praktikperiodernas tidpunkter är planerade i samråd med partnerskolorna och kan inte justeras. Praktikperiodernas längd är i regel 7 veckor. 
   
 • Studenterna förväntas vara på plats i skolorna kl. 8-16.
   
 • Studenterna kan inte själv bestämma vilken skola praktiken utförs i, utan tilldelas en praktikplats av universitetet. Båda praktikerna kan inte göras i samma skola och inte i en skola som man själv gått i eller arbetat i. 
   
 • Det går inte att utföra sin praktik med ett anställningsförhållande (t.ex. vikariat) till skolan. Under praktiken behöver det finnas en anställd ansvarig lärare som bär det juridiska ansvaret över undervisningen och som handleder studenten.
   
 • Under praktiken krävs 100 % närvaro. Eventuell kort och oväntad frånvaro t. ex. på grund av sjukdom, kan kompenseras enligt överenskommelse.

Pedagogiska studier efter utexaminering

Det är möjligt att utföra de pedagogiska studierna också efter du har utexaminerats. Läs mer information.

Föranmälning

Om du redan har fått studierätt till pedagogiska studier och börjar med dem på hösten 2019, finns det viktig information för dig här.

Förhandsanmälning till undervisningen (föreläsningar, seminarier, övningsgrupper) och tentamina sker i regel via WebOodi.  Bifogat hittar du utbildningens struktur och de kurser som ingår i utbildningen. Studierna måste avläggas i den ordningsföljden som står i undervisningsplanen.  Studierna i pedagogik bygger på varandra och därför finns förkunskapskrav och en viss rekommenderad studiegång.

Anmälan till höstterminens studier:

 • Grundläggande praktik (hösten), anmälningen öppen 1-26.8.2019.
 • Övriga studier i period I (hösten), anmälningstiden pågår 14.8-1.9.2019
 • Övriga studier i period I (hösten), anmälningstiden pågår 2-20.10.2019

Anmälan till vårterminens studier: 

 • Fördjupad praktik (våren), anmälningen öppen 11-31.12.2019
 • Övriga studier i period III (våren), anmälningstiden pågår 11.12.2019-8.1.2020
 • Övriga studier i period IV (våren), anmälningstiden pågår 12.2-1.3.2020

Tillgodoräkning av tidigare avlagda studier

Om du har avlagt pedagogiska studier tidigare t.ex. vid ett annat universitet, kan du ansöka om att få studierna tillgodoräknade i dina pedagogiska studier för lärare. Bekanta dig med pedagogiska fakultetens riktlinjern för identifiering och erkännande av tidigare förärvad kompetens (AHOT).

Om du vill inkludera tidigare avlagda studier i dina pedagogiska studier för lärare, kontakta Studentservicen på Brobergsterassen för mer information.

Efter avlagda studier

Då du har avlagt alla studieavsnitt inom pedagogiska studier för lärare ska du anhålla om helhetspåteckning från Studentservicen. Se till att alla studieavsnitten har blivit registrerade i Weboodi. Skicka ett meddelande till siltavuori-student@helsinki.fi där du anger följande information:

 • Ange gärna redan i rubriken att du anhåller om helhetspåteckning av pedagogiska studier för lärare
 • Ditt namn, studienummer och om du är examensstuderande eller studerar med fristående studierätt
 • De studieavsnitt som ska registreras i helheten

Intyg

Examensstuderande får inget separat intyg över pedagogiska studier för lärare utan behörigheten nämns i examensbetyget som studenten får från den egna fakulteten.

De som studerar med fristående studierätt får ett intyg som kan antingen hämtas från Studentservicen vid Brobergsterassen eller skickas per post.
Obs! Det kan ta ett par veckor innan du får intyget.