Vitsord och bedömning

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Den här instruktionen är avsedd endast för studenter i de nya utbildningsprogrammen. Om du studerar enligt de gamla fordringarna, hittar du instruktionerna på din fakultets intranät-sida.  

I dessa instruktioner hittar du information om bl.a. universitetets bedömningsskalor och vitsord.

Bedömningsskalor och vitsord

Studieavsnitten bedöms vanligen med skalan 0–5. Också avhandlingarna som ingår i lägre och högre examen bedöms med samma skala. Vitsorden är:

 • 5 (utmärkt)
 • 4 (berömlig)
 • 3 (god)
 • 2 (nöjaktig)
 • 1 (försvarlig)
 • 0 (underkänd)

Språkkunskaper i andra inhemska språket bedöms med skalan:

 • goda kunskaper
 • nöjaktiga kunskaper
 • underkänd

Utbildningsprogrammet kan också bestämma att ett studieavsnitt bedöms med skalan godkänd/underkänd.

Du ser vilken skala som tillämpas antingen på Kurssidan eller i WebOodi.

Inom vilken tid bedöms kurserna?

Läraren måste bedöma och ge ett vitsord för ett studieavsnitt som du har genomfört inom en månad från prestationsdagen (tentdagen).

När studieavsnittet har bedömts, registreras prestationen i studieregistret inom en månad från bedömningen. Under sommarmånaderna kan både bedömningen och registreringen dra ut på tiden.

Kan man höja sina vitsord?

Om höjning av vitsord och omtagning av underkända studieavsnitt kan du läsa i anvisningen Omtagning och höjning av vitsord.

Bedömning och vitsord för studiehelheter

Studieavsnitten bildar studiehelheter (t.ex. grundstudierna). För innehållet i studiehelheterna redogörs i utbildningsprogrammets studiehandbok som finns i WebOodi.

När du har genomfört alla studieavsnitt som hör till en studiehelhet (grundstudierna, ämnesstudierna och de fördjupade studierna och andra studiehelheter) måste du be att få en helhetsanteckning. Utan helhetsanteckningar kan du inte utexamineras.

Den som ansvarar för studiehelheten meddelar vitsordet för helheten inom en månad från den dag du lämnade in begäran. När det är klart registreras studiehelheten i studieregistret inom en månad. Under sommarmånaderna kan det hända att registreringen inte görs inom en månad.

Hur bestäms vitsordet för en studiehelhet?

Vitsordet för en studiehelhet bestäms på basis av vitsorden för de studieavsnitt som ingår i studiehelheten så att varje studieavsnitt viktas enligt antalet studiepoäng. När vitsordet räknas ut beaktas endast studieavsnitt som har bedömts med skalan 0 till 5. Om över hälften av studiehelhetens studiepoäng har bedömts på annat sätt än med skalan 0 till 5, ges inget vitsord för studiehelheten.

Studiehelheternas vitsord räknas ut med två decimalers noggrannhet och avrundas enligt följande:

 • 5 (utmärkt), medeltalet 5,00–4,50
 • 4 (berömlig), medeltalet 4,49–3,50
 • 3 (god), medeltalet 3,49–2,50
 • 2 (nöjaktig), medeltalet 2,49–1,50
 • 1 (försvarlig), medeltalet 1,49–1,00.

När man räknar ut vitsordet för studiehelheten fördjupade studier beaktas inte avhandlingen som ingår i högre högskoleexamen. Vitsordet för studiehelheten baserar sig på de övriga studieavsnitten som ska ingå i studiehelheten.

Vad kan man göra om man är missnöjd med bedömningen?

Om du tycker att du har behandlats orättvist i bedömningen av studieavsnittet, läs mer i anvisningen Den studerandes rättsskydd.

Om du av någon orsak är missnöjd med ditt vitsord, läs anvisningen Omtagning och höjning av vitsord.